rekrutacja bliżej potrzeb ludzkich

Rekrutacja do projektu „Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb”

Gmina Rawicz/Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, iż realizuje projekt „Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Projekt skierowany jest do: 1. Mieszkańców Gminy Rawicz (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25 miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu). 2. Osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych […]

aktualności, gmina Rawicz

Edukacja: Program „LEKCJE O FINANSACH”

Lekcje o finansach Gmina Rawicz we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi uzyskała dofinansowanie w wysokości 8 911,00 zł ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, których dysponentem jest Minister Finansów,  w ramach programu „Lekcje o finansach”. Celami Programu jest rozbudzenie zainteresowania zagadnieniami finansowymi i podniesienie kompetencji finansowych uczniów. Elementem Programu jest także popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów poprzez organizację wycieczki edukacyjnej. Dotację przeznaczono na przeprowadzenie zajęć lekcyjnych i wycieczki edukacyjnej obejmującej w swoim programie treści z zakresu finansów oraz zakup pomocy dydaktycznych. Dofinansowanie stanowiło 80% koszów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zadania, pozostałe 20% pochodziło z […]

Edukacja: Dofinansowanie biblioteki przedszkola w Masłowie

Przedszkole w Masłowie funkcjonujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie przystąpiło w roku 2023 do realizacji programu Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Kierunek interwencji 3.1. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego. W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Narodowe Centrum Kultury. Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 został przygotowany z myślą o wspieraniu organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego w obszarze promowania czytelnictwa wśród dzieci. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci, sprzyja temu zwiększenie dostępu do książek. Kwota […]

aktualności, gmina Rawicz

Edukacja: Wsparcie finansowe w ramach programu „Aktywna tablica”

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Karola Kurpińskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu oraz Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Wsi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi uzyskały dofinasowanie w ramach rządowego programu rozwijania infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. W tegorocznym naborze o uzyskanie dofinasowania mogły się ubiegać organy prowadzące szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% […]

rekrutacja bliżej potrzeb ludzkich

Nabór wniosków „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), – poprzez możliwość uzyskania […]

Posted on:
rekrutacja bliżej potrzeb ludzkich

Nabór wniosków „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na […]

Posted on:
aktualności, gmina Rawicz

Gmina Rawicz otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

18 marca 2022 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu nr 2757/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Gmina Rawicz otrzymała dofinasowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 874 500,00 zł. Szacowana liczba osób objętych wsparciem obejmuje 353 uczniów. Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z terenów zlikwidowanych […]

Posted on:
aktualności, gmina Rawicz

Gmina w programie Poznaj Polskę 2022

Gmina Rawicz otrzymała środki finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek szkolnych w ramach kontynuacji programu Poznaj Polskę. Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/472 z dnia 14 kwietnia 2022 r. Wysokość dotacji przekazanej na realizację zadania wynosi 33 205,60 zł, co stanowi nie więcej niż 80 % kosztów zadania. Pozostałe koszty zadania stanowi wkład własny w postaci wpłat rodziców. Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 41 509,00 zł. Realizacja zadania polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku szkolnego 2021/2022 zgłoszonych przez dyrektorów szkół, na podstawie złożonych wniosków, wycieczek szkolnych związanych z […]

Posted on:
aktualności, gmina Rawicz

Gmina Rawicz w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę”

Gmina Rawicz uczestniczy w 2021 r. w przedsięwzięciu pod nazwą „Poznaj Polskę”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie z dnia 27.08.2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie […]

Posted on:
aktualności, gmina Rawicz

Szkoła Ćwiczeń w Gminie Rawicz

1. Informacje o projekcie 2. Harmonogram realizacji projektu – postępy prac 3. Harmonogram form wsparcia: a) Harmonogram dyżurów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu b) Harmonogram dyżurów Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie 4. Rekrutacja 1) Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Rawicz” 2) ETAP I – rekrutacja dyrektorów szkoły ćwiczeń (SEGMENT 1) – nabór na szkolenia coachingowe w ramach zadania 2; termin rekrutacji: 25-31.03.2021 r. 3) ETAP II – rekrutacja nauczycieli i trenerów szkoły ćwiczeń (SEGMENT 2) – nabór na szkolenia warsztatowe w ramach zadania 2; termin rekrutacji: 25.03-09.04.2021 r. 4) ETAP III – rekrutacja szkół wspieranych; termin […]

Posted on: