Szkoła Podstawowa nr 5 im. Karola Kurpińskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu oraz Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Wsi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi uzyskały dofinasowanie w ramach rządowego programu rozwijania infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. W tegorocznym naborze o uzyskanie dofinasowania mogły się ubiegać organy prowadzące szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Dotacja celowa na realizację zadania przekazana została na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Rawicz a Wojewodą Wielkopolskim w kwocie 54 750 zł, całkowity koszt zadnia wynosi 68 500 zł. Otrzymana dotacja umożliwi zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych.