Aktywni na rynku pracy

Przygotowaliśmy raport, z którego dowiesz się o wzroście liczby aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w zestawieniu kwartalnym. Przez "aktywny wpis" rozumiemy rejestrację działalności gospodarczej, czyli poprawnie złożony wniosek o wpis do CEIDG przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność gospodarczą.

Zestawiając dane od I kwartału 2015 roku obserwujemy tendencję wzrostową. I kwartał 2015 roku - 1046 aktywnych wpisów, IV kwartał 2020 roku - 1681 aktywnych wpisów. To wzrost o 635 aktywnych wpisów.

Poniższe zestawienie obrazuje wzrost liczby aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w latach 2015-2020.

(by powiększyć wykres, prosimy kliknąć w grafikę)

Źródło: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Bezrobotni na rynku pracy

W końcu miesiąca grudnia 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 1.173 bezrobotnych (w tym 730 kobiety tj. 62,2% ogółu bezrobotnych). To wzrost o 1 osobę w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
W porównaniu do grudnia 2019 roku, w którym zarejestrowanych było 988 bezrobotnych, wzrost ten wynosi 185 osób.

Spośród bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu w końcu miesiąca grudnia 2020 roku, 204 osoby posiadały prawo do zasiłku, stanowiły one 17,4% ogółu bezrobotnych. W miesiącu grudniu 2020 roku zarejestrowano 159 nowych bezrobotnych, tj. o 20 osób więcej niż w miesiącu listopadzie 2020 r. Spośród noworejestrujących większość tj. 89,3% - to osoby poprzednio pracujące (142 os.). Z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy wyłączono w miesiącu sprawozdawczym 158 bezrobotnych, to jest o 33 osoby więcej niż w miesiącu listopadzie 2020 roku. W miesiącu grudniu pracę podjęły 122 osoby.

W okresie sprawozdawczym wpisano do ewidencji urzędu pracy 7 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. 4,4% nowo rejestrujących się bezrobotnych.

Szczegóły: Informacja o sytuacji na rynku pracy grudzień 2020

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu

Zaktualizowano: 2021-01-07