Aktywni na rynku pracy

Przygotowaliśmy raport, z którego dowiesz się o wzroście liczby aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w zestawieniu kwartalnym. Przez "aktywny wpis" rozumiemy rejestrację działalności gospodarczej, czyli poprawnie złożony wniosek o wpis do CEIDG przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność gospodarczą.

Zestawiając dane od I kwartału 2015 roku obserwujemy tendencję wzrostową. I kwartał 2015 roku - 1046 aktywnych wpisów, I kwartał 2021 roku - 1676 aktywnych wpisów. To wzrost o 630 aktywnych wpisów.

Poniższe zestawienie obrazuje wzrost liczby aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w latach 2015-2021.

(by powiększyć wykres, prosimy kliknąć w grafikę)

Źródło: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Bezrobotni na rynku pracy

W końcu miesiąca marca 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 1 134 bezrobotnych (w tym 700 kobiet tj. 61,7% ogółu bezrobotnych). To spadek o 43 osoby w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
W porównaniu do marca 2020 roku, w którym zarejestrowanych było 1027 bezrobotnych, wzrost wynosi 107 osoby.

Spośród bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu w końcu miesiąca marca 2021 roku, 204 osób posiadało prawo do zasiłku, stanowiły one 18% ogółu bezrobotnych. W miesiącu marcu 2021 roku zarejestrowano 136 nowych bezrobotnych, tj. o 5 osób mniej niż w miesiącu lutym 2021 r. Spośród noworejestrujących większość tj. 95,6% - to osoby poprzednio pracujące (130 os.). Z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy wyłączono w miesiącu sprawozdawczym 179 bezrobotnych, to jest o 17 osób mniej niż w miesiącu lutym 2021 roku. W miesiącu marcu pracę podjęło 117 osób.

W okresie sprawozdawczym wpisano do ewidencji urzędu pracy 6 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. 4,4% nowo rejestrujących się bezrobotnych.

Szczegóły: Info. o sytuacji na rynku pracy 03.2021r.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu

Zaktualizowano: 2021-04-14