Aktywni na rynku pracy

Przygotowaliśmy raport, z którego dowiesz się o wzroście liczby aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w zestawieniu kwartalnym. Przez "aktywny wpis" rozumiemy rejestrację działalności gospodarczej, czyli poprawnie złożony wniosek o wpis do CEIDG przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność gospodarczą.

Zestawiając dane od I kwartału 2015 roku obserwujemy tendencję wzrostową. I kwartał 2015 roku - 1046 aktywnych wpisów, IV kwartał 2021 roku - 1719 aktywnych wpisów. To wzrost o 673 aktywnych wpisów.

Poniższe zestawienie obrazuje wzrost liczby aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w latach 2015-2021.

(by powiększyć wykres, prosimy kliknąć w grafikę)

Źródło: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zaktualizowano: 2021-12-03

Bezrobotni na rynku pracy

W końcu miesiąca grudnia 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 884 bezrobotnych (w tym 536 kobiet tj. 60,6% ogółu bezrobotnych). To wzrost o 27 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W porównaniu do grudnia 2020 roku, w którym zarejestrowanych było 1173 bezrobotnych, spadek wynosi 289 osób.

Spośród bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu w końcu miesiąca grudnia 2021 roku, 172 osoby posiadało prawo do zasiłku, stanowiły one 19,5% ogółu bezrobotnych. W miesiącu grudniu 2021 roku zarejestrowano 179 nowych bezrobotnych, tj. o 13 osób więcej niż w miesiącu listopadzie 2021 r. Spośród nowo rejestrujących większość tj. 93,3% - to osoby poprzednio pracujące (167 os.). Z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy wyłączono w miesiącu sprawozdawczym 152 bezrobotnych, to jest o 10 osoby mniej niż w miesiącu listopadzie 2021 roku. W miesiącu sprawozdawczym pracę podjęło 99 osób.

W okresie sprawozdawczym wpisano do ewidencji urzędu pracy 10 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. 75,6% nowo rejestrujących się bezrobotnych.

Szczegóły: Informacja o sytuacji na rynku pracy

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu

Zaktualizowano: 2022-01-05