W Rawiczu obowiązuje system monitoringu wizyjnego obejmującego swoim zasięgiem tereny wskazane na zamieszczonych mapach.

Klauzula informacyjna – Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) RODO, informuję, że:

  1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Rawicz, mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz.

  1. Kontakt z Administratorem

Z Administratorem – Burmistrzem Gminy Rawicz można się skontaktować:

1/ pisemnie: na adres siedziby ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz,

2/ mailowo na adres  e-mail :   umg@rawicz.eu

3/ telefonicznie- pod nr telefonu  65 616 49 81

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,  z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

1/ pisemnie na adres : Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz,

2/ mailowo na adres e-mail:   iod@rawicz.eu

3/ telefonicznie pod nr telefonu 65 616 49 80

  1. Cel przetwarzania i podstawa prawna

Państwa  dane osobowe   będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Celem przetwarzania danych jest wypełnienie prawnego obowiązku, jakim jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

  1. Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych mogą być policja, prokuratura, sądy powszechne lub inne organy publiczne, którym ujawnia się dane  z monitoringu  w celu realizacji ich prawnie wykazanych zadań.

  1. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane nie będą  przekazywane poza teren UE.

  1. Przechowywanie danych

Dane z monitoringu   będą przechowywane przez okres 14 dni, chyba , że zostaną wszczęte  czynności przygotowawcze  w ramach prowadzonych postępowań  przez uprawnione organy, wówczas dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania.

  1. Prawa podmiotu danych.

Mają  Państwo  prawo dostępu do treści danych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

  1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Państwu  również prawo  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych  , ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa, jeśli uznają  Państwo , że przetwarzanie danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

  1. Przetwarzanie danych.

Decyzje w sprawie przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym również z wyłączeniem profilowania.