Kontakty i współpraca międzynarodowa zapewniają doskonałe możliwości wymiany dobrych praktyk. Utrzymywanie relacji z miastami partnerskimi pozwala realizować cele związane z wymianą kulturalną, gospodarczą, edukacyjną, pod każdym względem informacyjną oraz budową społeczeństwa obywatelskiego.

Rok 2017 był przełomowy dla Gminy Rawicz jeśli chodzi o współpracę międzynarodową. W 2016 roku Urząd Miejski Gminy Rawicz zrealizował projekt pod nazwą „Rawicz – urbs semper aperta” w odpowiedzi na konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach „Wsparcia wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2016”. Jego głównym celem było wywołanie dyskusji na temat zagranicznej współpracy samorządów i zaznaczenia zainteresowania Gminy Rawicz tym tematem.  Łacińskie nawiązanie do hasła promocyjnego gminy Rawicz użyte jako tytuł projektu ("Miasto zawsze otwarte") - łączyło wszystkie zaplanowane działania - tak, jak łacina łączy wiele języków, a przez to krajów.

Pokłosiem wielu rozmów, spotkań, inicjatyw władz samorządowych i pracowników urzędu było podpisanie w 2017 roku dwóch listów intencyjnych o współpracy. Po raz pierwszy w swojej historii samorząd rawicki nawiązał współpracę zagraniczną, a włodarze miast złożyli podpisy na oficjalnych listach - najpierw ze Strakonicami w Czechach, później z Attendorn w Niemczech.

Miasta powołały grupy inicjatywne złożone z przedstawicieli różnych grup mieszkańców celem realizacji najważniejszych założeń współpracy. W jednej z rawickich szkół zaczęło działać Koło Młodych Przyjaciół Partnerstwa Miast. Powstało też (w 2018 roku) Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych Rawicz.pl, które wyznaczyło sobie takie cele, jak integracja europejska, pobudzanie świadomości społeczeństwa poprzez organizowanie inicjatyw międzynarodowych, tworzenie projektów międzynarodowych, wdrażanie idei spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej, realizowanie potrzeb dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie kultury, w tym kultury fizycznej, edukacji, polityki społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia. Przez ostatnie lata Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz skoordynowało kilka ponadnarodowych projektów. W 2018 roku podjęto też działania mające na celu nawiązanie kontaktów ze wschodnimi sąsiadami. W 2019 roku na zaproszenie władz miasta Głębokie na Białorusi delegacja z gminy Rawicz wzięła udział w jednym z największych festiwali w obwodzie witebskim - Festiwalu Wiśni. 26 lipca 2019 roku burmistrzowie Rawicza i Głębokiego podpisali list intencyjny o współpracy miast.

1 czerwca 2019 roku Rawicz – poprzez zawarcie umowy z niemieckim Attendorn - oficjalnie dołączył do grona polskich miast prowadzących współpracę z zagranicznymi samorządami. Pełnoprawny dokument o współpracy podpisano w obecności grup inicjatywnych, przedstawicieli mieszkańców skupionych w lokalnych stowarzyszeniach, działaczy samorządowych oraz Konsula Generalnego Niemiec.

Gmina Rawicz - we współpracy z grupą inicjatywną, stowarzyszeniami oraz przedstawicielami miast partnerskich - zdefiniowała najważniejsze obszary współpracy z miastami partnerskimi:

  • zarządzanie / praca samorządów
  • planowanie strategiczne i infrastruktura miejska
  • promocja działań turystycznych, gospodarczych i biznesowych
  • partycypacja społeczna
  • oświata, sport, kultura
  • polityka społeczna, ochrona zdrowia, polityka senioralna
  • współpraca pomiędzy grupami młodzieżowymi
  • współpraca różnych grup mieszkańców
  • współpraca różnych grup wyznaniowych
  • wymiana między instytucjami publicznymi i stowarzyszeniami (NGO).

Realizacją działań związanych ze współpracą międzynarodową zajmuje się Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej.

Kontakt:
e-mail: promocja@rawicz.eu
tel. +48 65 546 76 71