WAŻNA AKTUALIZACJA

Gminna Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz, informuje, że z uwagi na brak wystarczającej liczby kandydatów w poszczególnych okręgach wyborczych, Burmistrz Gminy Rawicz uchyla wydane Zarządzenie Nr 1084/2022 z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz (pismo Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej).

Kolejny termin wyborów zostanie ustalony odrębnym zarządzeniem.

W rezultacie takiego rozstrzygnięcia Burmistrz Gminy Rawicz w dniu 7 czerwca 2022 r. uchylił Zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Gminy Rawicz.
Pełna treść zarządzenia

Informacje sprzed odwołania wyborów

Głos młodzieży jest dla nas ważny. Spojrzenie na gminę z perspektywy młodzieży jest często inne, niż Burmistrza Gminy, czy Radnych Rady Miejskiej. Dlatego reaktywacja MRGR jest tak cenna. Twój głos się liczy! Zostań Młodzieżowym Radnym! Kreuj rzeczywistość.”

Rada jest organem reprezentującym uczniów szkół podstawowych  i uczniów szkół ponadpodstawowych, mieszkających na terenie Gminy Rawicz. Rada liczy 21 członków, zwanych Młodzieżowymi Radnymi.

Rada reprezentuje młodzież Gminy Rawicz a jej działania mają charakter konsultacyjny. Podstawą prawną działania Rady jest uchwała Nr XLI/460/2021 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 listopada 2021 r . w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Rawicz.

Kadencja MRGR wybranej w 2022 roku potrwa do końca 2023 roku. Natomiast kadencja kolejnych Rad będzie trwała 2,5 roku, począwszy od pierwszego posiedzenia Rady.

Praca w Radzie ma charakter społeczny i politycznie neutralny. Mandat Radnego jest sprawowany nieodpłatnie.

Masz głowę wypełnioną pomysłami, chcesz podzielić się nimi z innymi i wspólnie je zrealizować? Młodzieżowa Rada jest właśnie dla Ciebie!!!

Filmik promocyjny,

Prezentacja

Kto może zostać Młodzieżowym Radnym?

Młodzieżowym Radnym może zostać:

 • uczeń uczęszczający do klasy siódmej lub ósmej szkoły podstawowej lub do szkoły ponadpodstawowej, na terenie gminy Rawicz,
 • uczeń zamieszkały na terenie Gminy Rawicz, uczęszczający do klasy siódmej lub ósmej szkoły podstawowej lub do szkoły ponadpodstawowej poza Gminą Rawicz.

Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać zarówno uczniowie poszczególnych szkół tworzących okręgi wyborcze, jak i kandydaci mogą zgłaszać się samodzielnie. Zgłoszenia składa się do Gminnej Komisji Wyborczej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz.

Dla zarejestrowania kandydata konieczne jest zebranie przez kandydata podpisów pod listą osób popierających jego kandydaturę. Popierającym kandydaturę może być osoba, której przysługuje czynne prawo wyborcze do Rady.

Kandydaci powinni posiadać poparcie co najmniej 20 uczniów.

Zgłoszenie kandydata na Młodzieżowego Radnego MRGR

Lista poparcia kandydata zgłaszanego do MRGR-1

Siedziba Młodzieżowej Rady/ opiekun

Rada może obradować w swojej siedzibę lub dowolnie przez siebie wybranym miejscu. Miejscem spotkań szczególnie dedykowanym Radzie jest przestrzeń Rawickiej Biblioteki Publicznej w jej nowej siedzibie przy ul. Szarych Szeregów 3, 63-900 Rawicz – Multibiblioteka.

Opiekunem młodzieżowych radnych – ich mentorem i wsparciem będzie dyrektor Rawickiej Biblioteki Publicznej, Pani Adrianna Kaczmarek oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Anna Nowak.

Organy Rady:

– Prezydium Rady w składzie: Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady, Sekretarz Rady

– Komisja Rewizyjna,

– pozostałe komisje.

Szczegółowe zadania organów określa Statut Rady.

Uchwała w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz wraz z Ordynacją Wyborczą-1

Rada obraduje na sesjach zwyczajnych zwoływanych zgodnie z przyjętym planem pracy, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał i nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym.

Budżet Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz, czyli jakimi środkami dysponują młodzieżowi radni

Środki finansowe zapewniające realizację celów statutowych Rady pochodzą z budżetu Gminy Rawicz. Zapotrzebowanie na środki finansowe składa Rada w terminie zgodnym z procedurą uchwalania budżetu do Opiekuna. Wysokość środków finansowych na realizację celów ustala Rada Miejska Gminy Rawicz w uchwale budżetowej.

Ordynacja wyborcza/ Sposób przeprowadzenia wyborów

Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności – kandydowania) w wyborach do Rady
ma każdy uczeń uczęszczający do klasy siódmej lub ósmej szkoły podstawowej
lub do szkoły ponadpodstawowej na terenie Gminy Rawicz. Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności – kandydowania) w wyborach do Rady ma też uczeń zamieszkały na terenie Gminy Rawicz, uczęszczający do klasy siódmej lub ósmej szkoły podstawowej lub do szkoły ponadpodstawowej poza Gminą Rawicz. Do Rady nie może kandydować uczeń zawieszony w prawach ucznia.

Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) w wyborach do Rady, ma każdy uczeń, który na dzień przed wyborami ukończył 13 lat i w dniu wyborów nie ukończył 19 lat, uczęszczający do szkoły tworzącej okręg wyborczy. Osoby nie uczęszczające do szkół tworzących okręgi wyborcze a zamieszkujące na terenie Gminy Rawicz i spełniające kryterium wieku, o którym mowa powyżej, powinny zgłosić się do Gminnej Komisji Wyborczej z wnioskiem o dopisanie do spisu wyborców wybranego przez siebie okręgu wyborczego. Wniosek składa się na piśmie nie później niż na 7 dni przed terminem wyborów.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wyborach do MRGR

Wyborca może oddać głos na kandydata ze swojego okręgu wyborczego lub na kandydata spoza swojego okręgu wyborczego.

Wybory są równe – każdy wyborca ma jeden głos.

Wybory są większościowe – Młodzieżowym Radnym zostają kandydaci, na których oddano najwięcej głosów w danym okręgu wyborczym.

Wybory są bezpośrednie – głosować można tylko osobiście przez e-głosowanie.

Udział w głosowaniu jest dobrowolny.

Wybory do Rady pierwszej kadencji zarządza Burmistrz Gminy Rawicz w drodze zarządzenia, powołując Gminną Komisję Wyborczą. Gminna Komisja Wyborcza składa się z 7  osób.

Okręgi Wyborcze

Tworzy się 11 okręgów wyborczych:

 • okręg nr 1 obejmuje Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Rawiczu – jeden mandat,
 • okręg nr 2 obejmuje Szkołę Podstawową nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
  w Rawiczu – jeden mandat,
 • okręg nr 3 obejmuje Szkołę Podstawową nr 4 im. Władysława Broniewskiego
  w Rawiczu – jeden mandat,
 • okręg nr 4 obejmuje Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rawiczu – jeden mandat,
 • okręg nr 5 obejmuje Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Sierakowie – jeden mandat,
 • okręg nr 6 obejmuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie – jeden mandat,
 • okręg nr 7 obejmuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi – jeden mandat,
 • okręg nr 8 obejmuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej – jeden mandat,
 • okręg nr 9 obejmuje Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu – jeden mandat,
 • okręg nr 10 obejmuje Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego
  w Rawiczu – siedem mandatów,
 • okręg nr 11 obejmuje I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
  w Rawiczu – pięć mandatów.

Łącznie 21 mandatów.

Okręgiem wyborczym dla kandydatów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Rawicz i uczęszczają do klasy 7 i 8 szkoły podstawowej lub do szkoły ponadpodstawowej poza Gminą Rawicz jest:

 • okręg nr 5 (klasy siódma i ósma szkoły podstawowe)j,
 • okręg nr 10 (szkoła ponadpodstawowa).

Informacja o okręgach wyborczych

Wybory do Rady  w 2022 roku

Data wykonania czynności wyborczychTreść czynności wyborczych
16 maja 2022Rozpoczęcie kampanii wyborczej
17 maja 2022Podanie do publicznej wiadomości składu Gminnej Komisji Wyborczej
17 maja 2022Podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych i ilości manatów przypadających w danym okręgu
6 czerwca 2022 do godziny 12.00Zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz.
6 czerwca 2022Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz w poszczególnych obwodach głosowania.
21 czerwca 2022Przeprowadzenie głosowania internetowego w godzinach od 8.00 do 24.00
22 czerwca 2022Ustalenie wyników głosowania przez Gminna Komisję Wyborczą i podanie do wiadomości społeczności szkolnej poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej szkole.
22 czerwca 2022Podanie do publicznej wiadomości Obwieszczenia Burmistrza Gminy Rawicz o wyborze Młodzieżowej rady Gminy Rawicz.

Zarządzenie Nr 1084 w sprawie zarządzenia wyborów do MRGR-2

Zarządzenie Nr 1085 w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów MRGR