Głos młodzieży jest dla nas ważny. Spojrzenie na gminę z perspektywy młodzieży jest często inne, niż Burmistrza Gminy, czy Radnych Rady Miejskiej. Dlatego reaktywacja MRGR jest tak cenna. Twój głos się liczy! Zostań Młodzieżowym Radnym! Kreuj rzeczywistość.”

 Rada jest organem reprezentującym uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Rawicz oraz kontynuujących edukację w szkołach ponadpodstawowych. Reprezentuje młodzież Gminy Rawicz a jej działania mają charakter konsultacyjny. Podstawą prawną działania Rady jest uchwała Rady Miejskiej Gminy Rawicz oraz Statut. Kadencja MRGR trwa tyle samo co kadencja Rady Miejskiej Gminy Rawicz.

Podstawą działania MRGR jest praca społeczna zamieszkałych w Gminie Rawicz przedstawicieli społeczności szkolnych – młodzieżowych radnych.

Masz głowę wypełnioną pomysłami, chcesz podzielić się nimi z innymi i wspólnie je zrealizować? Młodzieżowa Rada jest właśnie dla Ciebie!!!

Organy Rady: Prezydium Rady, Komisję Rewizyjną, pozostałe komisje

Rada obraduje na sesjach zwyczajnych zwoływanych zgodnie z przyjętym planem pracy, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał i nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady. Radni działają, reprezentują interesy młodzieży całej Gminy Rawicz.

Siedziba Młodzieżowej Rady/ opiekun

Siedzibą MRGR jest Rawicka Biblioteka Publiczna od przyszłego roku z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 3 (Multibiblioteka). Opiekunem młodzieżowych radnych – ich mentorem i wsparciem będzie dyrektor Rawickiej Biblioteki Publicznej, Pani Adrianna Kaczmarek.

Prezydium

Prezydium Rady, jest organem wykonawczym Rady. Tworzą je: Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady, Sekretarz Rady. Do zadań Prezydium należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał Rady,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • realizacja uchwał Rady,
  • składanie Radzie sprawozdania z działalności Rady w okresie międzysesyjnym,
  • czuwanie nad terminową realizacją planów pracy Rady.


Budżet Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Rawicz, czyli jakimi środkami dysponują młodzieżowi radni

Środki finansowe zapewniające realizację celów statutowych Rady pochodzą z budżetu Gminy Rawicz. Zapotrzebowanie na środki finansowe składa Rada w terminie zgodnym z procedurą uchwalania budżetu do Opiekuna. Wysokość środków finansowych na realizację celów ustala Rada Miejska Gminy Rawicz w uchwale budżetowej.

Ordynacja wyborcza/ Sposób przeprowadzenia wyborów

Wybory do Rady pierwszej kadencji zarządza Burmistrz Gminy Rawicz w drodze zarządzenia powołując Gminną Komisję Wyborczą. Gminna Komisja Wyborcza składa się z 4 – 7 osób. W jej skład wchodzą po dwóch reprezentantów z każdej szkoły oraz opiekun wyznaczony przez Radę Gminy. Gminna Komisja Wyborcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz sekretarza.

  1. Wybory są równe – każdy ma jeden głos.
  2. Wybory są większościowe – młodzieżowym radnym zostają kandydaci, na których oddano najwięcej głosów w danym „okręgu”.
  3. Wybory są bezpośrednie – głosować można tylko osobiście.
  4. Tworzy się 11 okręgów wyborczych:

Okręg nr 1 obejmuje obwód Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rawiczu

Okręg nr 2 obejmuje obwód Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu

Okręg nr 3 obejmuje obwód Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego  w Rawiczu

Okręg nr 4 obejmuje obwód Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu

Okręg nr 5 obejmujeobwód Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie

Okręg nr 6 obejmuje obwód Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie

Okręg nr 7 obejmuje obwód Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zielonej Wsi

Okręg nr 8 obejmuje obwód Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupi Kapitulnej

Okręg nr 9 obejmuje obwód Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu

Okręg nr 10 obejmuje obwód I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu

Okręg nr 11 obejmuje obwód Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu

Komisja rewizyjna/ jedna z komisji problemowych MRGR

Komisja Rewizyjna powołana jest do stałego kontrolowania całokształtu działalności rady. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: kontrola przestrzegania Statutu, kontrola wykonywania uchwał Rady, rozpatrywanie sporów wewnątrz Rady. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 młodzieżowych radnych. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Prezydium Rady ani przewodniczący pozostałych komisji problemowych Rady.