Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

—————–

Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Rawicz:

Dane obejmują okres

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji [zł]

Od początku trwania programu  do 30 września 2023

7

1

39 900

 

Dla kogo?

Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy Rawicz oraz spełniające kryteria dochodowe określone w programie.

Na co?

Dofinansowanie przyznawane jest na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na:

 • pompę ciepła typu powietrze/woda,
 • pompę ciepła typu powietrze/powietrze,
 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu)*:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji c.o. i/lub c.w.u. w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

*tylko pod warunkiem wymiany źródła ciepła w lokalu mieszkalnym

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodów Beneficjenta końcowego lub osób w jego gospodarstwie domowym.

 

Poziomy i intensywność dofinansowania:

POZIOM DOFINANSOWANIA

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA
I MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI

podstawowy dochód roczny beneficjenta końcowego, nieprzekraczający kwoty 120 000 zł do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 17 500 zł na jeden lokal mieszkalny
podwyższony** przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, nieprzekraczający:

 

·        1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym

·        2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym

do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 26 900 zł na jeden lokal mieszkalny
najwyższy** przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, nieprzekraczający:

 

·        900 zł w gospodarstwie wieloosobowym

·        1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 39 900 zł na jeden lokal mieszkalny

** By udokumentować prawo do skorzystania z podwyższonego i  najwyższego poziomu dofinansowania należy uzyskać odpowiednie zaświadczenie wydane na podstawie art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska. Taki dokument wydaje Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a.

Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie Beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwo stałe o klasie niższej niż V wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Przedsięwzięcia realizowane w lokalach, w których powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej, nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach programu.


Okres kwalifikowalności kosztów:

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego z gminą oraz nie wcześniej niż data ogłoszenia pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu przez właściwy terytorialnie WFOŚiGW. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
 • zakończenie przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego (data wystawienia ostatniej lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń, jednak nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

 

Ważne:

 • Deklaracje mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym.
 • Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Rawicz.
 • Najemcy lokali komunalnych nie mogą skorzystać z programu.
 • W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
  (Jeśli właściciel danego lokalu mieszkalnego zamieszkuje pod innym adresem, a ten lokal wynajmuje wówczas przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania).
 • Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/