KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
Elżbieta Skrzypek
tel. 65 616 49 84 wew. 422 / e-mail: e.skrzypek@rawicz.eu

Urząd Miejski Gminy Rawicz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oficjalny serwis Gminy Rawicz.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-06-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Nowa strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zmigrowane materiały multimedialne ze starej witryny umieszczone na stronie przed  datą 2023-06-16 mogą być niedostępne cyfrowo. Administrator czyni sukcesywnie starania aby elementy te stały się cyfrowo dostępne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-06-16
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-06-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Kaczmarek
 • E-mail: promocja@rawicz.eu
 • Telefon: 65 616 49 88 wew. 500

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Gminy Rawicz
 • Adres: Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
 • E-mail: umg@rawicz.eu
 • Telefon: 65 616 49 88 wew. 447

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do wejścia prowadzą schody. Dla osób z niepełnosprawnościami ruchu od strony parkingu zamontowana  została winda, którą interesanci mogą dostać się na parter budynku do strefy obsługi. W celu załatwienia sprawy z danego Wydziału lub Biura przywoływana jest osoba odpowiedzialna i sprawa załatwiana jest w specjalnie wydzielonej przestrzeni na parterze budynku.

W budynku jest winda.

Na parkingu przy budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku są dwie pętle indukcyjne: jedna na stałe zamontowana w Biurze Obsługi Klienta i druga, przenośna wykorzystywana w razie potrzeby podczas spotkań na Sali sesyjnej.

W budynku na każdej kondygnacji zamontowany jest plan tyflograficzny. Oznaczenia wszystkich pomieszczeń są w alfabecie Braille’a.

Budynek: Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 63-900 Rawicz

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego). Do wejścia prowadzą schody oraz platforma dla niepełnosprawnych.

Na parkingu przy budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest przenośna pętla indukcyjna.

Przy wejściu do budynku zamontowany jest plan tyflograficzny. Oznaczenia wszystkich pomieszczeń są w alfabecie Braille’a.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa www.rawicz.pl posiada następujące udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością:

 • wersja kontrastowa,
 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki,
 • możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych
  (w zależności od stosowanej przeglądarki internetowej),
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • wyróżnienie odnośników,
 • podświetlenie linków,
 • możliwość wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.

Zgodność ze standardami:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 (poziom AA)

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W celu skorzystania z pomocy osoby tłumaczącej język migowy prosimy o wcześniejszy kontakt e-mail: sekretarz@rawicz.eu lub kontakt telefoniczny z Wydziałem Organizacji i Nadzoru: 65 616 49 88.