Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Rawicz, mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21,
63-900 Rawicz.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Krzysztof Juszczak e-mail: iod@rawicz.eu

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lub art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora oraz wykonanie zobowiązań umownych.

4. Odbiorcą Pani/a danych mogą być organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym ujawnia się dane osobowe.

5. Dane mogą być przekazywane poza teren UE.

6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez czas określony zgodnie z przepisami prawa w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo
do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

8. Przysługuje Pani/u również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/a danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

9. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest warunkiem wynikającym z przepisów prawa lub zawartej umowy. W przypadku, jeżeli podanie danych osobowych jest dobrowolne,  to konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie złożonego wniosku/pisma/korespondencji. Podanie danych osobowych jest niezbędne
do zarejestrowania pisma.

10. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

Grzegorz Kubik

Burmistrz Gminy Rawicz

Załączniki

[ZARZĄDZENIE NR 1527/2024 BURMISTRZA GMINY RAWICZ z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz oraz określenia jego zadań]

[ZARZĄDZENIE NR 1008/2018 BURMISTRZA GMINY RAWICZ z dnia 25 kwietnia 2018r w sprawie realizacji obowiązku informacyjnego w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz]

[ZARZĄDZENIE NR 1033/2018 BURMISTRZA GMINY RAWICZ Z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz]

[Zarządzenie Nr 1001/18 Burmistrza Gminy Rawicz Z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz środków organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych- ustanowienia wzoru dokumentu upoważniają]

[Zarządzenie Nr 998/18 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz Zespołu do spraw wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)]

[ZARZĄDZENIE NR 927/2018 BURMISTRZA GMINY RAWICZ z dnia 24 stycznia 2018 roku. w sprawie inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz]

[Zarządzenie Nr 983/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 3 kwietnia 2018r. w sprawie ustanowienia obowiązującego w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz wzoru „Umowy powierzenia danych osobowych”]

[klauzula informacyjna - Monitoring wizyjny UMGR]

[WYKAZ MIEJSC OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM W JEDNOSTKACH ORGANIZ. GMINY RAWICZ]

[ZARZĄDZENIE NR 201/2019 BURMISTRZA GMINY RAWICZ z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz]

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywateli Ukrainy