PLAN PRACY MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY RAWICZ NA 2023 ROK

  1. Sesje Rady Miejskiej Gminy Rawicz zwoływane będą nie rzadziej niż raz na kwartał i nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym. W okresie ferii zimowych i wakacji letnich nie zwołuje się sesji.
  2. W zależności od sytuacji epidemiologicznej sesje będą się odbywały w stacjonarnym lub zdalnym trybie obradowania. W uzasadnionych przypadkach zwoływane będą sesje w trybie nadzwyczajnym przewidzianym w statucie Młodzieżowej Rady.
  3. Zastrzega się możliwość dokonywania na bieżąco zmian i uzupełnień w planie pracy Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz.
Miesiąc Temat
Styczeń Sesja MRGR. Organizacja dyskoteki hazackiej dla młodzieży.
Luty Wizyta w rawickim Centrum Wolontariatu – zapoznanie się z działalnością i możliwościami współpracy. Działania wolontariackie w rawickiej Multibibliotece.
Marzec Poznaję samorząd – sesja Q&A – spotkanie z Burmistrzem, Sekretarzem, Skarbnikiem, CIB oraz  Radą Miejską Gminy Rawicz. Spotkanie z młodzieżową radą innej gminy – integracja, poznanie dobrych praktyk i doświadczeń.
Kwiecień Sesja MRGR. Wizyta w rawickim schronisku dla zwierząt – zapoznanie z działaniami, potrzebami. Przeprowadzenie zbiórki na rzecz rawickiego schroniska dla zwierząt lub innej akcji wpisującej się w potrzeby schroniska.
Maj Zaangażowanie w obchody Dnia Bibliotek. Organizacja spotkania autorskiego z pisarzem. Wizyta w OSiR – zapoznanie się z działalnością i bazą sportową. Działania wolontariackie w ramach 24h Rawickiego Festiwalu Sportu.
Czerwiec Wizyta w redakcji gazety lub redakcji radiowej – zapoznanie się z działalnością, światem dziennikarstwa i mediów. Organizacja rajdu rowerowego dla młodzieży.
Lipiec Rawicki bibliobike – działania promujące wakacyjne czytelnictwo wśród mieszkańców gminy Rawicz. Organizacja wydarzeń angażujących czas wolny młodzieży (np. kino plenerowe, paintball).
Sierpień Organizacja wydarzeń angażujących czas wolny młodzieży (np. kino plenerowe, paintball).
Wrzesień Sesja MRGR. Pomoc w organizacji Narodowego Czytania. Pomoc w przyjęciu delegacji uczniów z miasta partnerskiego Attendorn.
Październik Wycieczka do Warszawy – sejm RP. Pomoc w organizacji obchodów Gminnego Dnia Edukacji Narodowej.
Listopad Narodowy Dzień Niepodległości – organizacja akcji patriotycznej dla uczniów szkół gminy Rawicz.
Grudzień Sesja MRGR. Opracowanie planu pracy na 2024 r.