Biuro Obsługi Klienta – centrala
tel. 65 546 54 00, e-mail umg@rawicz.eu

Biuro Obsługi Klienta
tel. 65 546 54 46, e-mail p.pernak@rawicz.eu
tel. 65 546 54 47, e-mail d.aleksander@rawicz.eu, e-mail m.lipowczyk@rawicz.eu

Biuro Zarządzania Kryzysowego
tel. 65 546 54 44, e-mail gczk@rawicz.eu

Biuro Audytu i Kontroli
tel. 65 546 54 29, e-mail a.staskiewicz@rawicz.eu

Zgłoszenia
awarie oświetlenia ulicznego, uszkodzenia dróg i chodników, inne uszkodzenia na terenie miasta i gminy
tel. 518 778 535, e-mail zgloszenia@rawicz.eu

Sekretariat burmistrza / wiceburmistrza
tel. 65 546 41 64

Kadry i administracja
tel. 65 546 54 05

Biuro Rady Miejskiej Gminy Rawicz
– kontakt dla radnych
tel. 65 546 54 07 / 65 546 54 08 / 519 518 571, e-mail biurorady@rawicz.eu

Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej
– komunikaty do gminnego informatora, obsługa mediów społecznościowych i strony internetowej urzędu, sprawy organizacji pozarządowych, info dla organizatorów wydarzeń
tel. 65 546 76 71 / 570 459 330, e-mail promocja@rawicz.eu

Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy
– kontakt dla inwestorów, przedsiębiorców, COI, PAIH, ZBH
tel. 65 546 54 09, 502 285 876, e-mail inwestor@rawicz.eu

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
tel. 65 546 54 32, e-mail anowak@rawicz.eu

Wydział Finansowo-Budżetowy
tel. 65 546 54 12, e-mail k.sikorska@rawicz.eu

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 65 546 31 73 / 65 546 31 91 / 500 776 417

Zespół Ewidencji i Dowodów Osobistych
tel. 65 546 54 43 / 65 546 54 42

Wydział Strategii, Planowania i Rozwoju
tel. 65 546 54 35, e-mail: m.lakomy@rawicz.eu

Zespół Planowania Przestrzennego
– sprawy dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w MPZP,
– ustalenia numeru porządkowego, wypisy i wyrysy z planów miejscowych / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wyłożone do publicznego wglądu
tel. 65 546 54 38

Program „CZYSTE POWIETRZE”
tel. 65 546 54 35– w godz. 8:00-10:00

Zespół Ochrony Środowiska
– dotacje na wymianę pieców, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wycinka drzew, bezdomne zwierzęta – tel. 65 546 54 39
– decyzje środowiskowe – tel. 65 546 54 36

Zespół Gospodarki Nieruchomościami
tel. 65 546 54 40

Biuro Zarządzania Drogami
kierownik: tel. 65 546 54 19, kom. 789 066 430, e-mail – a.szymanowska@rawicz.eu

– bieżące utrzymanie dróg
tel. 65 546 54 54, kom. 502 365 213, e-mail – m.brzozowska@rawicz.eu

– zajęcie pasa drogowego, komunikacja miejska, Strefa Płatnego Parkowania
tel. 65 546 54 54, kom. 789 066 464, e-mail – t.witkowski@rawicz.eu

– zezwolenia na: lokalizację urządzeń w pasie drogowym, lokalizację zjazdów, zmniejszenie odległości linii zabudowy,
tel. 65 546 54 27, kom. 789 066 508, e-mail – m.los@rawicz.eu

– opiniowanie stałych i tymczasowych organizacji ruchu, zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych na drogach gminnych
tel. 65 546 54 27, e-mail – j.pokryszka@rawicz.eu

Biuro Inwestycji Kubaturowych

tel. 65 546 54 22, e-mail e.skrzypek@rawicz.eu

tel. 65 546 54 22, e-mail m.handke@rawicz.eu

tel. 65 546 54 24, e-mail m.ryba@rawicz.eu

tel. 65 546 54 27, e-mail u.duda@rawicz.eu

Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami
tel. 65 546 54 25, e-mail fundusze@rawicz.eu

Zamówienia publiczne
tel. 65 546 54 23 / 65 546 76 67

Zespół Podatków i Opłat
Naliczanie podatków:
– podatek od nieruchomości, rolny, leśny:
tel. 65 546 54 20 / 65 546 54 14, e-mail podatki@rawicz.eu
– podatek od środków transportowych:
tel. 65 546 54 16, e-mail i.staskowiak@rawicz.eu

Płatności / egzekucje:
– podatki – osoby fizyczne: tel. 65 546 54 15
– podatki – osoby prawne, wieczyste użytkowanie, opłata przekształceniowa: tel. 65 546 54 14