W Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz funkcjonuje punkt przyjmowania wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W punkcie można skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz rozliczeniu wniosku o płatność.


Miejsce: Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

Godziny pracy punktu: wtorki i czwartki od godz. 9:00 do 14:00
Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców programem „Czyste Powietrze” przed wizytą w Urzędzie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu spotkania.

Nr telefonu: 519 518 595 (możliwy również kontakt SMS)

Uwaga: Przed spotkaniem należy upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie dane oraz załączniki wymagane do kompletnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

Jakie dane należy przygotować, aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze?

Do złożenia wniosku w Urzędzie Gminy potrzebne są następujące informacje (dokumenty):

 1. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, PESEL, telefon kontaktowy, adres e-mail)
 2. Dane współmałżonka (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) – jeśli dotyczy
 3. Dane współwłaścicieli (imiona i nazwiska, adresy zamieszkania) – jeśli dotyczy
 4. Lokalizacja przedsięwzięcia (adres, numer księgi wieczystej- PO1R/XXXXXXXX/X (X-cyfry), numer działki)
 5. Rok wystąpienia o zgodę na budowę / zgłoszenia budowy (należy wybrać odpowiedni przedział czasowy)
 6. Powierzchnia całkowita budynku/ lokalu mieszkalnego w m2
 7. Powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej – jeśli dotyczy
 8. Data rozpoczęcia przedsięwzięcia (poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego)
 9. Wymiana źródła ciepła – należy wskazać nowe źródło ciepła, ocieplanie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – należy podać liczbę m2
 10. Roczny dochód wnioskodawcy (dla poziomu podstawowego).
 11. Zaświadczenie o dochodowości wydane przez Centrum Usług Społecznych (dla poziomu podwyższonego i najwyższego)

Celem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Kto może złożyć wniosek w ramach programu Czyste Powietrze?

Beneficjentem Programu może zostać osoba fizyczna, która jest właścicielem/ współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program obejmuje trzy grupy Beneficjentów:

 1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza kwoty 135 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego),
 2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 894 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 2 651 zł (w gospodarstwie jednoosobowym),
 3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 090 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1 526 zł (w gospodarstwie jednoosobowym).

Uwaga: Zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego wydaje Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a.

Na co można otrzymać wsparcie finansowe w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze?

Dofinansowanie w ramach programu “Czyste Powietrze” można otrzymać na:

 1. audyt energetyczny;
 2. wymianę źródła ciepła, wykonanie przyłączy, instalacji, wentylacji
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
 • pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej min. A++, pompa ciepła powietrze/powietrze, gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej o podwyższonej klasie energetycznej A++
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe/zbiornik na gaz, instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa); dla budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu);
 • kocioł olejowy kondensacyjny
 • kocioł zgazowujący drewno – UWAGA! Koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 30 czerwca 2023 r.;
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie
 • kocioł na pellet drzewny – UWAGA! Koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 30 czerwca 2023 r.;
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej;
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła;
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna (wymóg: wymiana źródła ciepła)
 1. ocieplenie przegród budowlanych – wymianę stolarki okiennej i drzwiowej:
  – ocieplenie przegród budowlanych – przed zakupem materiału dociepleniowego należy sprawdzić w kalkulatorze grubości izolacji jaką minimalną grubość ocieplenia należy zastosować, aby otrzymać dofinansowanie https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
  – stolarka okienna, stolarka drzwiowa, bramy garażowe – zakupione i zamontowane okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące od 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Priorytetowego Czyste Powietrze można znaleźć na stronie https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/informacje-o-programie/

 Forma dofinansowania

Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

 • w serwisie „gov.pl” lub
 • w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) po utworzeniu konta i zalogowaniu się na stronie internetowej pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wnioski o dofinansowanie można składać z wykorzystaniem następujących kanałów:

 • poprzez serwis „gov.pl” za pomocą systemu GWD – W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego WFOŚiGW na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).
 • poprzez stronę internetową (aplikację) partnera Programu, którego nazwa jest zamieszczona na Liście Partnerów API opublikowanej na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/. W celu złożenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej (aplikacji) partnera Programu, Wnioskodawca wypełnia wniosek na tej stronie zgodnie z instrukcją wskazaną przez partnera Programu. Następnie, po automatycznym przekierowaniu i zalogowaniu do systemu GWD – Wnioskodawca podpisuje wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz wysyła wniosek (wraz z dołączonymi wcześniej załącznikami) automatycznie za pośrednictwem wskazanego systemu na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP właściwego WFOŚiGW, zgodnego z informacjami podanymi na wniosku.
 • bezpośrednio poprzez system GWD:
  1. W celu złożenia wniosku bezpośrednio w systemie GWD Wnioskodawca wypełnia wniosek w systemie GWD i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego WFOŚiGW na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).
  2. Wniosek składany w postaci papierowej – jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym, po wypełnieniu wniosku w GWD, zatwierdza wniosek w systemie aż do uzyskania statusu wniosku „oczekuje na złożenie”, a następnie drukuje ten wniosek z systemu GWD, podpisuje go swoim odręcznym podpisem i dostarcza w postaci papierowej wraz z załącznikami w postaci papierowej (z wymaganymi podpisami) do właściwego WFOŚiGW. Wniosek w postaci papierowej złożony z oznaczeniem „wydruk roboczy” jest pozostawiany bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie można wypełnić oraz złożyć także w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz.

Realizacja Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Rawicz:

Dane obejmują okres Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji [zł]
Od początku trwania programu do 31 marca 2024 r.6203015 895 020,45
Od początku trwania programu do 31 grudnia 2023 r. 577 288 5 464 550,19
Od początku trwania programu do 30 września 2023 r. 524 280 5 013 652,98
Od początku trwania Programu do 30 czerwca 2023 r. 494 256 4 388 839,45
Od początku trwania Programu do 31 marca 2023 r. 453 224 3 852 628,00
Od początku trwania Programu do 30 grudnia 2022 r. 418 191 3 368 095,66
Od początku trwania Programu do 30 września 2022 r. 396 160 2 751 642,57