W Urzędzie Gminy Rawicz został utworzony punkt przyjmowania wniosków w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W punkcie można skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz rozliczeniu wniosku o płatność.


Miejsce: Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
Godziny pracy punktu: wtorki i czwartki od godz. 9:00 do 14:00
Nr telefonu: 519 518 595 (możliwy również kontakt sms)

Uwaga: Przed spotkaniem należy upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie dane oraz załączniki wymagane do kompletnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

Jakie dane należy przygotować, aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze?

Do złożenia wniosku w Urzędzie Gminy potrzebne są następujące informacje (dokumenty):

 1. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, PESEL, telefon kontaktowy, adres e-mail)
 2. Dane współmałżonka (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) – jeśli dotyczy
 3. Dane współwłaścicieli (imiona i nazwiska, adresy zamieszkania) – jeśli dotyczy
 4. Lokalizacja przedsięwzięcia (adres, numer księgi wieczystej- PO1R/XXXXXXXX/X (X-cyfry), numer działki)
 5. Rok wystąpienia o zgodę na budowę / zgłoszenia budowy (należy wybrać odpowiedni przedział czasowy)
 6. Powierzchnia całkowita budynku/ lokalu mieszkalnego w m2
 7. Powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej – jeśli dotyczy
 8. Data rozpoczęcia przedsięwzięcia (poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego)
 9. Wymiana źródła ciepła – należy wskazać nowe źródło ciepła, ocieplanie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – należy podać liczbę m2
 10. Roczny dochód wnioskodawcy (dla poziomu podstawowego).
 11. Zaświadczenie o dochodowości wydane przez Centrum Usług Społecznych (dla poziomu podwyższonego i najwyższego)

Celem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Kto może złożyć wniosek w ramach programu Czyste Powietrze?

Beneficjentem Programu może zostać osoba fizyczna, która jest właścicielem/ współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program obejmuje trzy grupy Beneficjentów:

 1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza kwoty 100 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego),
 2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 564 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 2 189 zł (w gospodarstwie jednoosobowym),
 3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 900 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1 260 zł (w gospodarstwie jednoosobowym).

Uwaga: Zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego wydaje Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a.

Na co można otrzymać wsparcie finansowe w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze?

Dofinansowanie w ramach programu “Czyste Powietrze” można otrzymać na:

 1. dokumentację
 • audyt energetyczny
 • dokumentacja projektowa
 • ekspertyzy
 1. wymianę źródła ciepła, wykonanie przyłączy, instalacji, wentylacji
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
 • pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej min A++, pompa ciepła powietrze/powietrze, gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej o podwyższonej klasie energetycznej A++
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa – dla budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu)
 • kocioł olejowy kondensacyjny
 • kocioł zgazowujący drewno
 • kocioł na pellet drzewny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 • ogrzewanie elektryczne
 • instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna (wymóg: wymiana źródła ciepła)
 1. ocieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  (przed zakupem materiału dociepleniowego należy sprawdzić w kalkulatorze grubości izolacji jaką minimalną grubość ocieplenia należy zastosować, aby otrzymać dofinansowanie https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/).

Uwaga! Od 1 stycznia 2022 r. nie można składać wniosków o dofinansowanie zakupu kotła na węgiel.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić: nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie lub nie wcześniej niż data złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Priorytetowego Czyste Powietrze można znaleźć na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

 Na co nie można otrzymać dofinansowania?

Dofinansowania nie udziela się na przedsięwzięcia, dla których:

 • wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła
 • ocieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej bez konieczności wymiany źródła ciepła jest możliwa tylko w przypadku, gdy nieruchomość posiada źródło ciepła spełniające wymagania programu
 • w przypadku, gdy budynek mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu,
  w ramach programu nie udziela się̨ dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku mieszkalnym.

 Forma dofinansowania

Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami i instrukcją jego wypełnienia dostępne są:

 1. w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych WFOŚiGW – KLIKNIJ TUTAJ
 2. w serwisie gov.pl – aby skorzystać z tego sposobu, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego bądź podpisu kwalifikowanego,
 3. w oddziale banku (lub partnera banku), który przystąpił do programu Czyste Powietrze – wniosek o Kredyt Czyste Powietrze. Lista banków znajduje się pod linkiem https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/

Realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Rawicz (dane obejmują okres od początku funkcjonowania Programu do 30 września 2022 roku):

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 396
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 160
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 2 751 642,57 zł