Rawicki Lider NGO edycja 2022-2023

Burmistrz Gminy Rawicz ogłosił Konkurs Rawicki Lider NGO. Tegoroczna edycja dotyczy działalności w latach 2022-2023.  Konkurs ma na celu wyróżnienie osób, grup nieformalnych, podmiotów ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej) oraz upowszechnienie działań zrealizowanych w gminie Rawicz na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Konkurs jest również sposobem na docenienie roli biznesu we wspieraniu trzeciego sektora. Konkurs jest częścią szerszej strategii wzmacniania działalności rawickiego sektora pozarządowego – promuje działania organizacji, integruje je, buduje pozytywny wizerunek sektora wśród innych partnerów życia publicznego – władz samorządowych, przedsiębiorców, szkół i mieszkańców. Zgłoszenia do Konkursu […]

Posted on:

Nabór kandydatów do Komisji Opiniujących oferty na 2024 rok

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza organizacje pozarządowe do wskazywania kandydatów, którzy reprezentować będą sektor pozarządowy w komisjach konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w 2024 roku.Zgłoszenie do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych następuje na podstawie złożonego formularza, podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej.Zgłoszenia należy złożyć elektronicznie na adres e-mail promocja@rawicz.eu, osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz lub przesłać na adres: Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do komisji opiniujących oferty w otwartych konkursów ofert”.Kandydatów […]

Posted on:

Otwarty konkurs ofert 2024

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Rawicz z następujących zakresów: 1) pomocy społecznej, 2) działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 4) ochrony i promocji zdrowia, 5)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 7) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 8) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 9) turystyki i krajoznawstwa, 10) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 11) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. […]

Posted on:

Wszystko o Wieloletnim Programie współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na lata 2024-2027

CZYM JEST WIELOLETNI PROGRAM wyznacza kierunki współpracy określa ramy współdziałania jest deklaracją chęci współpracy JST z NGO zapewnia ciągłość realizacji zadań ZASADY WSPÓŁPRACY pomocniczość suwerenność stron partnerstwo – równorzędność efektywność uczciwa konkurencja jawność równość szans zrównoważony rozwój CEL GŁÓWNY MISJA Rozwój współpracy Gminy i organizacji pozarządowych jako kluczowego partnera przy tworzeniu polityk publicznych oraz efektywnej realizacji zadań publicznych. WIZJA Rozwój społeczeństwa obywatelskiego przejawiająca się coraz większą aktywnością mieszkańców w angażowaniu się we wspólne działania na rzecz rozwoju Gminy wpływa znacząco na poczucie sprawczości członków społeczności lokalnej. 3 PŁASZCZYZNY OSIAGNIĘCIA CELU GŁÓWNEGO dialog wsparcie finansowe wsparcie pozafinansowe 3 CELE SZCZEGÓŁOWE Rozwój […]

Posted on:

Ogłoszenie o naborze wniosków do Nagrody Kulturalnej Burmistrza Gminy Rawicz

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rawicz w sprawie Nagrody Burmistrza Gminy Rawicz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza do składania wniosków o Nagrodę Burmistrza Gminy Rawicz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Zasady przyznawania i wręczania nagród kulturalnych Burmistrza Gminy Rawicz oraz ich wysokość reguluje uchwała nr XII/136/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustanowienia, szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury reguluje sprawy przyznawania i wręczania nagród kulturalnych Burmistrza Gminy Rawicz oraz ich wysokość. […]

Posted on:
rekrutacja bliżej potrzeb ludzkich

Badanie ankietowe do Gminnego Programu Wspierania Rodziny

W związku z opracowywaną koncepcją Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024–2026 Centrum Usług Społecznych zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest zebranie wniosków, opinii i uwag, które posłużą do ustalenia działań w ramach Programu. Link do ankiety w formie elektronicznej: https://forms.gle/M7JGf4j4mmR1TYcj7 Na stronie CUS znajdą Państwo także tradycyjną wersję ankiety do wydruku https://cusrawicz.pl/index.php?menu=1#3086 Zachęcamy do włączenia się w tworzenie Programu poprzez wypełnienie ankiety.

Posted on:

Otwarte spotkanie konsultacyjne Programów Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi

Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, na którym zaprezentowane i przedyskutowane zostaną Wieloletni Program Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na lata 2024-2027 oraz Roczny Program Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. Spotkanie odbędzie się 8 listopada o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Rawickiej Multibiblioteki. Załączamy projekty Programów oraz formularze uwag.  

Posted on: