Rada Nadzorcza Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu ogłasza wszczęcie postępowania konkursowego na stanowisko: Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.

Pisemne zgłoszenia kandydatów powinny być dostarczone do siedziby Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o. na adres: 63-900 Rawicz, Folwark, ul. Półwiejska 20 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.” w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godziny 14:00.

W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki, decyduje data doręczenia zgłoszenia pod wskazany adres.

 1. Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania konkursowego muszą spełniać łącznie następujące warunki:
 2. posiadać wykształcenie kierunkowe z zakresu ekonomii / inżynierii środowiska / inżynierii sanitarnej i/lub doświadczenie zawodowe odpowiadające działalności, w której funkcjonuje Spółka lub,
 3. posiadać wykształcenie wyższe magisterskie lub tytuł inżyniera albo wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów prawa,
 4. posiadać co najmniej 10 letni staż zawodowy, w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w rozbudowanych strukturach organizacyjnych związanych z kierowaniem wieloosobowymi zespołami,
 5. spełniać inne niż wymienione w lit. a) — c) wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
 6. Kandydatem na stanowisko będące przedmiotem postępowania konkursowego nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 7. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 8. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 9. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 10. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 11. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 12. Dodatkowo kandydat na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinien posiadać również:
 13. wiedzę merytoryczną z zakresu funkcjonowania spółek handlowych, w tym organów spółek kapitałowych,
 14. znajomość zagadnień nwiązanych z zarządzaniem i doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowników,
 15. znajomość zagadnień odnoszących się do zarządzania spółkami handlowymi,
 16. znajomość przedmiotu działalności Spółki,
 17. wiedzę i doświadczenie z zakresu rachunkowości oraz finansów przedsiębiorstwa,
 18. wiedzę z zakresu analizy rynku i konkurencji, wiedzę zakresu eksploatacji sieci wod/kan, technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wody,
 19. znajomość z zakresu przygotowywania, przebiegu i rozliczania procesu inwestycyjnego,
 20. wiedzę w zakresie oceny i realizacji projektów inwestycyjnych i reorganizacyjnych,
 21. wiedzę w zakresie zasad i przepisów prawa pracy.

Dodatkowymi atutami będą:

 1. znajomość języków obcych (co najmniej w stopniu B2),
 2. dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie nauk ekonomicznych lub zarządzania,
 3. doświadczenie w organach spółek kapitałowych.
 4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata dokumenty:
 5. dokument pofivierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ust. 1 lit. a);
 6. dokumenty potwierdzające co najmniej 10-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS,
 7. dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS,
 8. oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z ust. 1 lit. d);
 9. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 10. aktualne zaświadczenie o niekaralności, wydane nie wcześniej, niż trzy miesiące przed datą złożenia kandydatury w niniejszym postępowaniu (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub kamoskarbowych przeciw kandydatowi;
 11. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w ust. 2.
 12. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 lit. d) — f) i w ust. 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w ust. 4 lit. a) — c) mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postepowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).
 13. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 4-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
 14. CV oraz list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania konkursowego. Wzór oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu, zawartych w CV oraz przekazanych w procesie rekrutacji, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu, w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie.”

 1. życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej,
 2. koncepcję rozwoju Spółki (maksymalnie do 10 stron).
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniach od 10 maja 2021 roku do 14 maja 2021 roku. Każdy z zaproszonych kandydatów zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miej scu (dokładny adres, nr sali) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Decyzją Komisji Konkursowej termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zmieniony, w tym już po zaproszeniu kandydatów, w takim przypadku o zmianie terminu zaproszeni kandydaci zostaną poinformowani telefonicmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie obejmować w szczególności kryteria kompetencyjne wskazane powyżej i możliwość wykorzystania wiedzy, doświadczenia, umiejętności kandydata z punktu widzenia bieżących i perspektywicznych potrzeb Spółki.
 6. Na wniosek kandydata zaproszonego na rozmowę kwalifikacyjną udostępnia się informacje o Spółce: umowa Spółki, struktura organizacyjna, sprawozdania finansowe za rok 2018 i 2019. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim kandydaci mogą uzyskać kierując wniosek na adres email: sekretariat@zwikrawicz.pl.
 7. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom zaproszonym na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Osobom, których kandydatury nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, dokumenty złożone na poczet postępowania zostaną zwrócone w terminie do 3 miesiąca od daty jego zakończenia.
 9. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.

 1. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., z siedzibą w Rawiczu (63-900 ) , Folwark, ul. Półwiejska 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu , IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000664718, NIP 6991958551, o kapitale zakładowym w wysokości 51.283.000 zł (dalej: Administrator), adres e-mail: sekretariat@zwikrawicz.pl;
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail : w.rygiel@zwikrawicz.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZWiK w Rawiczu Sp. z o.o.;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja Konkursowa do przeprowadzenia procesu rekrutacji i podmioty przetwarzające o których mowa w art.28 RODO, to jest podmioty z usług których korzysta Administrator , świadczące usługi teleinformatyczne, ochrony;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren UE;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującymi przepisami przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania konkursowego;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, nie poddanie wymaganym danych skutkuje nie zakwalifikowaniem do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane; 9) posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych,
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych,
 4. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10) nie przysługuje Pani/Panu:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu ZWIK w Rawiczu sp. z o. o.

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa ZWIK w Rawiczu sp. z o. o.