Gmina Rawicz uzyskała zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego i zwiększenie dofinansowania ukończonego projektu budowy zbiornika na wody opadowe o pojemności 550 m³ w obrębie ul. Kadeckiej w Rawiczu w sprawie polderu zalewowego wód opadowych i roztopowych o powierzchni 2,25 ha, głębokości od 0,85 do 1,46m i pojemności 7200m³ odprowadzanych z miasta Rawicza.

Polder będzie zlokalizowany za oczyszczalnią ścieków, za torami przy linii kolejowej Poznań – Wrocław. Zbiornik będzie miał kształt trójkątnego klina. Zgodnie z obliczeniami zbiornik pomieści cały dopływ wody pochodzącej z opadu występującego w ciągu godziny. Dopływ będzie następował rowem, który powyżej linii kolejowej na terenie Rawicza będzie napełniany wodami atmosferycznymi odprowadzonymi z sieci kanalizacyjnej. Po ustaniu dopływu wody do polderu bądź jego znaczącego obniżenia się woda z polderu spłynie do rowu, a następnie przepustem zostanie odprowadzona poza polder. Wartość całkowita zadania po podpisaniu aneksu dnia 14 grudnia 2020 roku to: 3 828 396,08zł, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich” to: 2.645.639,56zł. Szacowana wartość budowy polderu to około: 1 442 750,79 zł zł. Otrzymane dofinansowanie to: 1 226 338,17 zł.