Na podstawie Decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego podjętych 23 maja 2019 r. oraz 16 stycznia 2020r. Gmina Rawicz otrzyma pełną kwotę wnioskowanego dofinansowania na realizację projektu: „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3”. Całkowita szacowana wartość zadania wnioskowanego w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 to: 20.859.865,21 zł, natomiast przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 11.222.376,18 zł.

Rynek

Projekt przewiduje przebudowę nawierzchni rawickiego rynku na przestrzeń bezkrawężnikową, tzw. woonerf, która zostanie pokryta ciętą i płomieniowaną kostką granitową w szarym odcieniu. Układ kostki będzie imitował po ułożeniu splot płócienny nawiązujący do tkackich tradycji miasta. Płyta rynku będzie wyposażona w kotwy do mocowania donic wyznaczających miejsca parkingowe. Ponadto bezpośrednio w płycie rynku zostaną umocowane przyłącza energetyczne zapewniające podłączenie stoisk handlowych podczas corocznych rawickich jarmarków i Targów Ekonomii Społecznej. Przyłącza energetyczne będą także wykorzystywane na potrzeby imprez. Zostaną także zamontowane ładowarki do rowerów elektrycznych. Nastąpi również uporządkowanie miejskiej zieleni. Od strony północnej Ratusza zostanie postawiony pomnik symbolu miasta – niedźwiedzia oraz wybudowana sadzawka, która uprzyjemni pobyt na rynku podczas spotkań mieszkańców, zwłaszcza w upalne dni. Północna część rynku zostanie wyłączona z ruchu samochodowego, co spowoduje udostępnienie przestrzeni publicznej dla mieszkańców i turystów.  Przestrzeń parkingowa rynku zostanie zredukowana do niezbędnego minimum. Ruch pojazdów zostanie ukierunkowany na sąsiednie ulice: Grunwaldzką i 3 Maja, na których zostaną utworzone bezpłatne miejsca postojowe. Przy północno-zachodnim narożniku Ratusza umieszczone będą 2 tablice informacyjne – jedna o historii Rawicza, druga o historii Ratusza oraz makieta Starego Miasta, posiadające ułatwienia komunikacyjne dla osób niewidzących i niedowidzących. Po zachodniej stronie Rynku umieszczonych zostanie 6 masztów umożliwiających wieszanie okolicznościowych flag – 3 sztuki przy północno-zachodnim narożniku Ratusza i 3 sztuki przy południowo-zachodnim narożniku Ratusza.

Budynek przy ul. Ignacego Buszy 5
Obiekt zostanie przebudowany i zupełnie zmieni funkcję użytkowania z dotychczasowego budynku biurowo – usługowego na budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, w którym będą mieściły się: Dom Dziennego Pobytu im. dr. Stanisława Dzieciuchowicza, przeniesiony z miejsca obecnej lokalizacji, tj. Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4A w Rawiczu. Instytucja poszerzy dotychczas świadczony zakres usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto zostanie utworzonych 9 mieszkań dla osób starszych i niesamodzielnych. Powstaną: Punkt Wsparcia Seniora odpowiedzialny za realizację skutecznej i efektywnej polityki senioralnej w gminie Rawicz, Sala Biofeedback, Sala Doświadczania Świata (Sala Snoezelen).
W budynku znajdzie swoją siedzibę Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej, którego zadaniem będzie wsparcie merytoryczne dla organizacji pozarządowych, prowadzenie warsztatów i szkoleń doradczych m.in. księgowych prawnych, pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działalność statutową tych organizacji, ich rozliczanie. Zostaną także udostępnione pomieszczenia na działalność organizacji pozarządowych tzw. workspace. Budynek nadal będzie służył bezpłatnej wypożyczalni sprzętu specjalistycznego, w tym rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Rawicz. Obiekt zostanie wyposażony w windę zewnętrzną. Przewidziane jest również wykonanie ułatwień komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.
Budynek przy ul. Szarych Szeregów 3
Budynek w którym mieściło się Gimnazjum nr 1 w Rawiczu zostanie przebudowany. Zmieni się sposób jego użytkowania z budynku pooświatowego na budynek biblioteki z funkcjami obsługi multimediów. Do obiektu przeniesione zostaną zasoby siedziby głównej Rawickiej Biblioteki Publicznej z budynku Domu Kultury w Rawiczu przy ul. Targowej 1 oraz Filii nr 2 i Oddziału dla Dzieci w Rawiczu przy ul. Staszica 4. W obiekcie zostaną wykorzystane technologie komputerowe umożliwiające działania interaktywne w obszarze wielu dziedzin kultury, sztuki i nauki.
Pomieszczenia obiektu zostaną wykorzystane także na potrzeby utworzenia przestrzeni kreatywnej dla mieszkańców, wolontariuszy oraz rodzin, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji. Projekt przewiduje również zastosowanie rozwiązania energooszczędnego w postaci ekologicznego oświetlenia LED. W obrębie obiektu zostanie zamontowana wiata na 10 rowerów z panelami fotowoltaicznymi wytwarzającymi prąd do ładowania rowerów elektrycznych. Zadanie jest odpowiedzią na rosnący trend użytkowania rowerów elektrycznych, szczególnie w grupie osób starszych, które wykorzystują wspomaganie w rowerach elektrycznych do poruszania się zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie zamieszkania jak i przy dalszych podróżach turystyczno – rekreacyjnych. Osoby korzystające z tego rozwiązania będą pewne, że w razie rozładowania akumulatora pojazdu będą mogły go doładować w zrewitalizowanej przestrzeni. Czas ładowania 80% pojemności wynosi obecnie około 2 godzin, zatem będzie czas, na skorzystanie z oferty Multibiblioteki, zabiegu w budynku ośrodka pomocy społecznej lub oferty artystycznej czy kulturalnej w obrębie projektowanego rynku np. Muzeum Ziemi Rawickiej czy pobliskiego domu kultury.
Przestrzenią integracji międzypokoleniowej będzie tzw. „Rawicki Dziedziniec Kultury” – urządzony nowy zielony teren przyległy do budynku przy ul. Szarych Szeregów 3, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy ul. Ignacego Buszy 5.
Gmina Rawicz posiada dwóch partnerów w projekcie. Jest to Powiat Rawicki, który współfinansuje realizację zadania i jest współprowadzącym Rawicką Bibliotekę Publiczną, pełniącą charakter biblioteki powiatowej. Stowarzyszenie „Rawicz Aktywności Pozytywnej” we współpracy z jednostkami gminy opracuje koncepcję usług społecznych i zdrowotnych realizowanych na obszarze rewitalizacji w zakresie tworzenia i upowszechniania całorocznej i cyklicznej oferty jednostek skierowanej do mieszkańców gminy Rawicz.
Inwestycja po zakończeniu z pewnością wpłynie na poprawę jakości i dostępności usług oraz oferty handlowej świadczonych przez rawickie rzemiosło i przedsiębiorców w tej części miasta. Poprawi się także dostępność do powiatowych instytucji publicznych takich jak Starostwo Powiatowe czy Sąd Rejonowy.