Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rawicz w sprawie Nagrody Burmistrza Gminy Rawicz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza do składania wniosków o Nagrodę Burmistrza Gminy Rawicz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Zasady przyznawania i wręczania nagród kulturalnych Burmistrza Gminy Rawicz oraz ich wysokość reguluje uchwała nr XII/136/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustanowienia, szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury reguluje sprawy przyznawania i wręczania nagród kulturalnych Burmistrza Gminy Rawicz oraz ich wysokość.

(link do uchwały).

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne zamieszkałe w gminie Rawicz, osoby prawne i inne podmioty mające siedzibę lub prowadzące działalność w gminie Rawicz.

Laureatami nagród mogą być osoby fizyczne lub prawne, a także inne podmioty mające związek z gminą Rawicz poprzez miejsce zamieszkania bądź siedzibę, miejsce dokonań artystycznych lub podejmowaną tematykę, których działalność znacząco wpłynęła na rozwój i promocję życia kulturalnego gminy Rawicz.

Nagrody przyznaje się na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć w dziedzinie kultury o istotnym znaczeniu dla gminy Rawicz. Nagrody mogą mieć charakter indywidualny lub zespołowy.

Nagrody przyznaje Burmistrz Gminy Rawicz po zasięgnięciu opinii Kapituły Nagrody. Burmistrz może przyznać jedną lub kilka nagród. Burmistrz Gminy Rawicz może odstąpić od przyznania nagrody w danym roku jeżeli nie zgłoszono żadnej kandydatury lub żadna z kandydatur nie spełnia warunków określonych w uchwale.

W budżecie Gminy Rawicz zaplanowano w roku 2023 kwotę 4.000,00 zł.
Wnioski o przyznanie Nagrody można składać do 27 grudnia 2023 r.  
Nagroda zostanie przekazana do końca roku, a uroczystość jej wręczenia odbędzie się podczas Rawickiej Gali Organizacji Pozarządowych 27 lutego 2024 r.

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) cofnięcia przez wnioskodawcę,
3) braków formalnych, jeżeli nie zostały usunięte w terminie,
4) braku uzasadnienia zgodnego z wnioskiem.