Uprzejmie informuję, że  LXX Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz odbędzie się 30 listopada 2023 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 w Rawiczu.

Porządek obrad:
I Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II Odczytanie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
IV Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym.
V Informacja o zakończonej inwestycji – modernizacja oczyszczalni ścieków w Rawiczu.
VI Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ wyrażenie zgody na zawarcie umowy o świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Rawicz-Sarnówka, Rawicz-Wydawy i Rawicz-Dębno Polskie,
2/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
3/ określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
4/ przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2024-2025,
5/ finansowania świadczeń zdrowotnych z budżetu gminy Rawicz udzielanych przez SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu,
6/ przyjęcia rocznego planu potrzeb Gminy Rawicz na rok 2024 w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych,
7/ określenia stawek podatków od nieruchomości,
8/ Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Rawicz z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027,
9/ uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok,
10/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Powstańców Wlkp., Armii Krajowej, Ceglanej, Tysiąclecia, S. Kamińskiego w Rawiczu,
11/ zmiany Statutu Gminnej Rady Seniorów w Rawiczu,
12/ zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
13/ zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz na lata 2023-2034,

VII Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
VIII Wolne głosy i wnioski.
IX Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz
(-) Marek Przybylski