Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz informuje, że 22 lutego 2023 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21 w Rawiczu, odbędzie się LX Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz


Porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II Odczytanie porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

IV Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym.

V Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Szpitala w Rawiczu po pandemii.

VI Podjęcie uchwał w sprawach:

1. zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum

Rehabilitacji i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu,

2. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju

Mieszkalnictwa,

3. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

na terenie gminy Rawicz,

4. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dębno

Polskie-Kąty” w obrębach geodezyjnych Dębno Polskie oraz Kąty, gmina Rawicz,

5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konarzewo” w obrębie

geodezyjnym Konarzewo, gmina Rawicz,

6. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenu w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dworcowej,

11 Listopada w Rawiczu,

7. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz,

8. zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,

9. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz na lata 2023-2034,

10. rozpatrzenia skargi mieszkańców,

11. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie prac konserwatorskich

i restauratorskich przy zabytkowym ołtarzu w kościele pw. św. Katarzyny

Aleksandryjskiej w Słupi Kapitulnej,

12. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie na prac konserwatorskich

i restauratorskich przy zabytkowych organach w kościele pw. św. Marcina

w Łaszczynie.

VII Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

VIII Wolne głosy i wnioski.

IX Zakończenie.