Zgodnie z wprowadzoną regulacją ustawową  od dnia 1 lipca br., wnioskujący o dofinansowanie z tytułu zapewnienia zakwaterowania wyżywienia obywatelom Ukrainy powinni wiedzieć, że został ograniczony termin składania wniosku o dofinansowanie.

Wniosek można składać tylko przez miesiąc licząc od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem tego terminu zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

podstawa prawna :
ustawa z dnia 8 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022r poz. 1383).