Informacje dotyczące projektu:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Energia Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Umowa nr RPWP.03.03.01-30-0012/16-00 z dnia 12.03.2019 r.

Data rozpoczęcia projektu: 9 lutego 2016 r.
Data zakończenia projektu: 31 marca 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 25 254 017,80 zł
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 20 613 384,22 zł
Kwota dofinansowania: 17 521 376,58 zł

Projekt realizowany jest w Partnerstwie między Powiatem Rawickim, Gminą Rawicz i Gminą Pakosław.

Wkład własny: 7 732 641,22 zł z tego:

Powiat Rawicki: 2 688 651,90 zł
Gmina Rawicz: 3 382 459,57 zł
Gmina Pakosław: 1 661 529,75 zł

Zaplanowane działania w projekcie, to:

1. Opracowanie Studium Wykonalności.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 5484P Rawicz – Dubin w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Rawicz – Osiek, na długości ok. 18,150 km.
3. Opracowanie dokumentacji wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego (formuła Zaprojektuj i Wybuduj) – P&R na 40 pojazdów i B&R (4 punkty po 10 rowerów), elementy infrastruktury komunikacji publicznej.
4. Wyposażenie zintegrowanego węzła przesiadkowego w rowery z towarzyszącą infrastrukturą (info – kioski, wiaty).
5. Nadzór inwestorski.
6. Informacja i promocja projektu – obejmująca szerokie działania promujące komunikację publiczną i niezmotoryzowany transport indywidualny.
7. Efektywne energetycznie oświetlenie drogowe (4 nowe punkty).
8. Wykup gruntów.

Główne problemy analizowanego obszaru, to: brak węzłów przesiadkowych i niskie wykorzystanie transportu publicznego, niski poziom integracji systemu transportu publicznego, niski stopień intermodalności, mała długość ścieżek rowerowych, wysoki poziom emisji transportu indywidualnego, wysokie koszty środowiskowe, w końcu niski stopień świadomości ekologicznej mieszkańców. Proponowany projekt rozwiązuje częściowo te problemy. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego, w tym Gminy Rawicz i Gminy Pakosław oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na ww. obszarze, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Produktami projektu będą:

Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 15,32 km,
Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 4,
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 40 szt.,
Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 4 szt.
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 1,
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 40 szt.,
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 2 szt.,
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.,
Liczba akcji i kampanii informacyjno – promocyjnych – 1 szt.,
Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych – 4 szt.

Planuje się następujące wskaźniki rezultatu w 2020 roku:

1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 0,
2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 86,20 Mg CO2/rok,
3) Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 10.000 szt./rok,
4) Liczba osób korzystających z wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 17.500 osób/rok.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie między Powiatem Rawickim, Gminą Rawicz i Gminą Pakosław.

Realizacja projektu:

Data: 4 czerwca 2020 r.
Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych – przekazanie placu budowy.

Data: 1 października 2020 r.
Podpisano Aneks pierwszy nr RPWP.03.03.01-30-0012/16-01 z dnia 01.10.2020 r. do Umowy o dofinansowanie Projektu, zgodnie z którym :

Całkowita wartość projektu wynosi: 24 787 735,60 zł
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 19 665 954,82 zł
Kwota dofinansowania: 16 716 061,58 zł
Termin realizacji: 9 lutego 2016 – 31 marca 2022 roku

Data: 28 grudnia 2020 r.
Podpisano Aneks drugi nr RPWP.03.03.01-30-0012/16-02 z dnia 28.12.2020 r. do Umowy o dofinansowanie Projektu, zgodnie z którym:

Całkowita wartość projektu: 24 787 735,60 zł
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 19 665 954,82 zł
Kwota dofinansowania: 16 716 061,58 zł
Termin realizacji: 9 lutego 2016 – 31 marca 2022 roku

Data: 4 czerwca 2020 roku
Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych – przekazanie placu budowy.

ETAP I – Przebudowa ul. Kamińskiego w Rawiczu

 • Rozpoczęcie: 4 czerwca 2020 r.
 • Zakończenie: 26 października 2020 r.

W ramach tego etapu wykonane zostaną następujące prace:

 • budowa ciągu pieszo-rowerowego po prawej stronie jezdni,
 • budowa zatok postojowych na odcinku ok. 370 mb,
 • na końcu odcinka, bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. 1000-lecia ciąg pieszo-rowerowy zostanie przeprowadzony na lewą stronę jezdni,
 • wykonanie przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerów z azylem drogowym,
 • po prawej stronie jezdni przeprowadzony zostanie chodnik stanowiący dojście do zatoki autobusowej,
 • przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej z przykanalikami, wpustami i studniami.

ETAP II – Przebudowa drogi nr 5484P Rawicz – Dubin w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Rawicz – Szymanowo

 • Rozpoczęcie: 5 października 2020 roku

W ramach tego etapu wykonane zostaną następujące prace:

 • przełożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na istniejącej ścieżce pieszo-rowerowej na długości ca 564 mb

ETAP III –   Przebudowa drogi nr 5484P w Słupi Kapitulnej

 • Rozpoczęcie 27 października 2020 roku

W ramach tego etapu wykonane zostaną następujące prace:

 • budowa ciągu pieszo-rowerowego,
 • wymiana i dobudowa wpustów deszczowych wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa zjazdów do posesji,
 • wykonanie nakładki bitumicznej na jezdni.

ETAP IV – Przebudowa drogi nr 5484P w miejscowościach Chojno i Golejewko

 • Rozpoczęcie 11 stycznia 2021 roku

W ramach tego etapu wykonane zostaną następujące prace:

 • w miejscowościach Chojno i Golejewko przebudowa w zakresie ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego oraz kostki brukowej wraz ze zjazdami, odwodnieniem,
 • budowa instalacji kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa jezdni – wykonanie nakładki bitumicznej.

ETAP V – Przebudowa odcinka ulicy Marszałka Piłsudskiego, przebudowa chodnika – dojście do stacji PKP w Rawiczu

 • Rozpoczęcie: 1 marca 2021 roku

W ramach tego etapu wykonane zostaną następujące prace:

 • wydzielenie na odcinku ulicy Marszałka Piłsudskiego ścieżki rowerowej jednokierunkowej o szerokości 1,5 m,
 • chodnik – dojście do dworca stacji PKP zostanie poszerzony do szerokości 3,5 m z wydzieleniem ścieżki rowerowej o szerokości 2,00 m i ciągu pieszego o szerokości 1,5 m.

Zdjęcia wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu.