Mając na uwadze zapisy art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1050), zwanej dalej ustawą i w związku z paragrafem 12 ust. 5 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok (uchwała nr XLI/458/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 listopada 2021 r.), zwanego dalej programem, Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających merytorycznie oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Gminę Rawicz na 2022 r.

I. Informacje ogólne:

 1. Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza organizacje pozarządowe do wskazywania kandydatów, którzy reprezentować będą sektor pozarządowy w komisjach konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy reprezentantów sektora pozarządowego, którzy będą zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych.
 3. Bazę kandydatów prowadzi Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.
 4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 5. Ocena ofert zgłoszonych w konkursach odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego wymagającego dostępu do Internetu.
 6. Kandydaci wpisani do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych będą powoływani do prac w komisjach konkursowych na podstawie zarządzenia Burmistrza Gminy Rawicz określającego skład komisji. Wybór nastąpi w oparciu o:
 • potwierdzenie zgody kandydata na udział w pracach komisji,
 • brak podstaw do wykluczenia z prac w komisji konkursowych.

II. Wymagania stawiane Kandydatom do pracy w komisjach konkursowych:

Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 2. Zostali wskazani przez przynajmniej jedną organizację pozarządową działającą lub mającą siedzibę na terenie gminy Rawicz. W skład komisji konkursowej oceniającej konkretny otwarty konkurs ofert nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w tym konkursie. Ponadto do członków komisji konkursowych stosuje się art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) dotyczący wyłączenia pracownika.
 3. Przy wyborze członka Komisji konkursowej, obok kwalifikacji merytorycznych, premiowana będzie znajomość specyfiki pracy w trzecim sektorze.
 4. Kandydat na członka Komisji konkursowej może zgłosić się indywidualnie, uwzględniając konieczność rekomendacji przynajmniej jednej organizacji pozarządowej działającej na terenie gminy Rawicz. Rekomendacje kandydatów na członków komisji konkursowych spośród organizacji pozarządowych mogą zostać wydane przez członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

III. Miejsce i termin złożenia dokumentów

 1. Zgłoszenie do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych następuje na podstawie złożonego formularza (załącznik nr 1), podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej.
 2. Zgłoszenia należy złożyć elektronicznie na adres e-mail promocja@rawicz.eu, osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz lub przesłać na adres: Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz z dopiskiem „Zgłoszenie kandydatów do komisji oceniających otwarte konkursy ofert”.
 3. Kandydatów należy zgłaszać do dnia 14 stycznia 2022 r.
 4. Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela Michał Turski – nr tel. 65 616 49 88 wew. 500, e-mail: mturski@rawicz.eu

Załącznik:
Karta zgłoszeniowa