Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie partner KSOW zrealizowało operację pn. „Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu, wspierania bioróżnorodności i rozwoju lokalnego na obszarze Stowarzyszenia „LGD Gościnna Wielkopolska” – pozyskiwanie wiedzy, stworzenie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń”.

Operacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt zrealizowano w partnerstwie z Gminą Krobia, a jego celem było zwiększenie udziału zainteresowanych stron i aktywizacja mieszkańców wsi we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględniając ochronę klimatu w zakresie wykorzystania błękitno – zielonej infrastruktury poprzez seminarium, szkolenie i upowszechnienie wykonanego w ramach operacji – planowania i kosztorysowania ogrodu deszczowego.  Zainteresowanie oraz zainspirowanie do podjęcia działań osób odwiedzających strony internetowe tematyką błękitno – zielonej infrastruktury poprzez publikację filmu i broszury. Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu.

Kliknij tutaj: http://www.goscinnawielkopolska.pl/aktualnosci/sprawozdanie-z-realizacji-operacji