PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S. A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami ich usytuowanie dnia 20 października 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1744 ze zm.), przejazdy kolejowo-drogowe znajdujące się w ciągu dróg wewnętrznych (nieposiadających statusu drogi publicznej), mogą funkcjonować wyłącznie jako przejazdy użytku prywatnego kat. „F”, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych, a użytkownikiem przejazdu.

W związku z powyższym informujemy, że PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczyna procedurę likwidacji przejścia kolejowo-drogowego:

  • w km 29,341 linii kolejowej 362 Kobylin – Rawicz dz. nr 2899 (między ul. Tysiąclecia, a ul. Armii Krajowej w Rawiczu)

jeżeli w ciągu 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji nie zgłosi się osoba lub podmiot zainteresowany zawarciem umowy na użytkowanie przejazdu kolejowo-drogowego w kat. „F”. Informacje w zakresie podpisani umowy i użytkowania przejazdu w kat. „F” można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., ul. Wolności 30, 63-400 Ostrów Wlkp. osobiście bądź pod numerem telefonu 62 724 34 87.