Informujemy, że XXXIX Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz odbędzie się 29 września 2021 r. o godz. 12:00 – w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 21.

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Odczytanie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
IV. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym.
V. Informacja na temat funkcjonowania schroniska dla zwierząt w 2020 roku oraz w pierwszej
połowie 2021 roku.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. powołania Komisji Skrutacyjnej,
2. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Rawicz,
3. zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie
Gminy Rawicz,
4. zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących powierzenia Gminie Rawicz zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt,
5. zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2020 r i 2021 r.
6. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
7. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz na lata 2021 – 2032,
8. zmiany uchwały w sprawie powołania składów komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Rawicz.
VII. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
VIII. Wolne głosy i wnioski.
IX. Zakończenie.

Załącznik: Informacja o XXXIX sesji RMGR