Nadal wyłączona jest bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz. Pracownicy są dostępni jedynie poprzez kontakt telefoniczny i mailowy.

DOSTĘPNE FORMY KONTAKTU*:

  • telefonicznie (wykaz numerów na rawicz.pl)
  • mailowo (wykaz adresów na rawicz.pl) w formie papierowej (skrzynka na korespondencję przy Biurze Obsługi Klienta lub przed urzędem – 24h)
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej – adres: /umgrawicz/SkrytkaESP;
  • POMOC TECHNICZNA ePUAP: tel. 519 518 555

*Korespondencja zwrotna będzie przekazywana na podany przez interesanta adres korespondencyjny.

Aktualne godziny obsługi interesantów:

  • poniedziałki 8:00 – 17:00
  • wtorki 8:00 – 14:00
  • środy 8:00 – 16:00
  • czwartki 8:00 – 14:00
  • piątki 8:00 – 14:00

Kontakt do WSO:

65 546 54 43 – dowody osobiste
65 546 54 42 – sprawy meldunkowe
65 546 31 73 – USC
65 546 31 91 – USC
500 776 417 – nr ogólny (wydziałowy telefon komórkowy)

Osoby chcące dokonać płatności wynikających ze zobowiązań urzędowych proszone są o wykonywanie przelewów na konto bankowe PKO Bank Polski S.A. nr 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668 lub w siedzibie Poczty Polskiej.


Poniżej wykaz przydatnych kontaktów:

Biuro Obsługi Klienta – centrala
tel. 65 546 54 00, e-mail umg@rawicz.eu

Biuro Obsługi Klienta
tel. 65 546 54 46, e-mail p.pernak@rawicz.eu
tel. 65 546 54 47, e-mail d.aleksander@rawicz.eu, e-mail m.lipowczyk@rawicz.eu

Biuro Zarządzania Kryzysowego
tel. 65 546 54 44, e-mail gczk@rawicz.eu

Zgłoszenia
awarie oświetlenia ulicznego, uszkodzenia dróg i chodników, inne uszkodzenia na terenie miasta i gminy
tel. 518 778 535, e-mail zgloszenia@rawicz.eu

Sekretariat burmistrza / wiceburmistrza
tel. 65 546 41 64

Kadry i administracja
tel. 65 546 54 05

Biuro Rady Miejskiej Gminy Rawicz
– kontakt dla radnych
tel. 65 546 54 07 / 65 546 54 08 / 519 518 571, e-mail biurorady@rawicz.eu

Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej
– komunikaty do gminnego informatora, obsługa mediów społecznościowych i strony internetowej urzędu, sprawy organizacji pozarządowych, info dla organizatorów wydarzeń
tel. 65 546 76 71 / 570 459 330, e-mail promocja@rawicz.eu

Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy
– kontakt dla inwestorów, przedsiębiorców, COI, PAIH, ZBH
tel. 65 546 54 09, 502 285 876, e-mail inwestor@rawicz.eu

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
tel. 65 546 54 32, e-mail anowak@rawicz.eu

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 65 546 31 73 / 65 546 31 91 / 500 776 417

Zespół Ewidencji i Dowodów Osobistych
tel. 65 546 54 43 / 65 546 54 42

Wydział Strategii, Planowania i Rozwoju
tel. 65 546 54 35, e-mail: m.lakomy@rawicz.eu

Zespół Planowania Przestrzennego
– sprawy dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w MPZP,
– ustalenia numeru porządkowego, wypisy i wyrysy z planów miejscowych / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wyłożone do publicznego wglądu
tel. 65 546 54 38

Program „CZYSTE POWIETRZE”
tel. 65 546 54 35 – w godz. 8:00-10:00

Zespół Ochrony Środowiska
– dotacje na wymianę pieców, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wycinka drzew, bezdomne zwierzęta – tel. 65 546 54 39
– decyzje środowiskowe – tel. 65 546 54 36

Zespół Gospodarki Nieruchomościami
tel. 65 546 54 40

Biuro Zarządzania Drogami
kierownik: tel. 65 546 54 19, kom. 789 066 430, e-mail – a.szymanowska@rawicz.eu

– bieżące utrzymanie dróg
tel. 65 546 54 54, kom. 502 365 213, e-mail – m.brzozowska@rawicz.eu

– zajęcie pasa drogowego, komunikacja miejska, Strefa Płatnego Parkowania
tel. 65 546 54 54, kom. 789 066 464, e-mail – t.witkowski@rawicz.eu

– zezwolenia na: lokalizację urządzeń w pasie drogowym, lokalizację zjazdów, zmniejszenie odległości linii zabudowy,
tel. 65 546 54 27, kom. 789 066 508, e-mail – m.los@rawicz.eu

– opiniowanie stałych i tymczasowych organizacji ruchu, zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych na drogach gminnych
tel. 65 546 54 27, e-mail – j.pokryszka@rawicz.eu

Biuro Inwestycji Kubaturowych

tel. 65 546 54 22, e-mail e.skrzypek@rawicz.eu

tel. 65 546 54 22, e-mail m.handke@rawicz.eu

tel. 65 546 54 24, e-mail m.ryba@rawicz.eu

tel. 65 546 54 27, e-mail u.duda@rawicz.eu

Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami
tel. 65 546 54 25, e-mail fundusze@rawicz.eu

Zamówienia publiczne
tel. 65 546 54 23 / 65 546 76 67

Zespół Podatków i Opłat
Naliczanie podatków:
– podatek od nieruchomości, rolny, leśny:
tel. 65 546 54 20 / 65 546 54 14, e-mail podatki@rawicz.eu
– podatek od środków transportowych:
tel. 65 546 54 16, e-mail i.staskowiak@rawicz.eu

Płatności / egzekucje:
– podatki – osoby fizyczne: tel. 65 546 54 15
– podatki – osoby prawne, wieczyste użytkowanie, opłata przekształceniowa: tel. 65 546 54 14

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
tel. 65 545 40 37, e-mail: ops@rawicz.eu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych
tel. 65 545 44 02

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.
tel. 65 546 10 59, e-mail sekretariat@zwikrawicz.pl

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
tel. 65 546 28 66, e-mail sekretariat@zukrawicz.pl

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
tel. 573 208 386 / 573 208 398, e-mail gcuw@rawicz.eu
skrzynka ePUAP /GCUWRawicz/SkrytkaESP.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
tel. 65 546 26 36 (centrala), e-mail osir@rawicz.eu

Muzeum Ziemi Rawickiej
tel. 65 545 35 75, e-mail mzr@rawicz.eu

Dom Kultury w Rawiczu
tel. 65 545 46 10 16, e-mail dk@rawicz.eu
www.dk.rawicz.pl

Rawicka Biblioteka Publiczna
tel. (65) 546 76 33 – wypożyczalnia
tel. (65) 545 20 04 – dyrekcja
e-mail biblioteka@rawicz.eu