W związku koniecznością dokonania istotnych zmian w projekcie Programu Usług Społecznych i co za tym idzie jego przebudowie, konsultacje zostają wstrzymane do czasu opracowania nowego dokumentu. Treść nowego projektu przedstawimy Państwu wkrótce w celu przeprowadzenia jego konsultacji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), § 6 zdanie drugie uchwały NR XVII/131/12 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 marca 2012 r. oraz art. 4  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019r. poz. 1818) w związku z realizacją projektu „Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz” realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza mieszkańców do zgłaszania opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanego przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu projektu Programu Usług Społecznych w gminie Rawicz.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 19.04.2021 r. do 26.04.2021 r. do godziny 12:00.

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren gminy Rawicz.
W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Rawicz.

Forma konsultacji:

  1. Telefoniczne lub elektroniczne składanie uwag i opinii do projektu „Programu Usług Społecznych” na formularzu konsultacji.

Projekt Programu Usług Społecznych i formularz konsultacji dostępny jest:

  1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz: https://rawicz.pl/obywatelski-rawicz/konsultacje-spoleczne/
  2. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.bip.rawicz.pl;
  3. Na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

Wypełniony formularz można odesłać drogą elektroniczną na adres: pws@cusrawicz.pl z wyżej wymienionym dopiskiem w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00.

Swoje uwagi można zgłosić również telefonicznie pod numerem telefonu 500 774 841

Opinie i uwagi mieszkańców złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Rawicz.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, kontakt: Kinga Klemczak tel. 500 774 841, e-mail: pws@cusrawicz.pl

ZAŁĄCZNIKI:
formularz konsultacji PUS

PROGRAM USŁUG SPOŁECZNYCH.EU