Gmina Rawicz otrzymała dofinansowanie projektu: „ASY Z PIERWSZEJ KLASY” – poprawa warunków edukacji wczesnoszkolnej uczniów klas I. w Gminie Rawicz”.

 Projekt jest wdrażany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia w pierwszych klasach szkół podstawowych na terenie gminy Rawicz w wyniku podniesienia kompetencji kluczowych uczniów w rozwoju indywidualnym oraz złagodzenie problemów edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu zaplanowano też kursy i szkolenia dla kadry pedagogicznej w celu nabycia nowych kompetencji zawodowych, a także doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.

Projekt jest realizowany we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Rawicz w okresie od stycznia do sierpnia 2021 roku.

Łącznie w ramach projektu zostaną zrealizowane 783 godziny dodatkowych zajęć m.in.:

  • realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki (44h);
  • realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych „Uczymy się uczyć” (56h);
  • realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego (14h);
  • realizacja dodatkowych zajęć rozwijających zdolność uczenia (132h);
  • realizacja dodatkowych zajęć rozwijających umiejętność posługiwania się językiem angielskim (135h);
  • realizacja dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje matematyczno -przyrodnicze (135h);
  • realizacja dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje matematyczne (15h);
  • realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z logopedii (140h);
  • realizacja indywidualnych dodatkowych zajęć specjalistycznych z logopedii (56h);
  • realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych korekcyjno – kompensacyjnych (56h).

Planowane efekty:

Zrealizowanie w projekcie zajęć edukacyjnych dydaktyczno – wyrównawczych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęć specjalistycznych dla uczniów posiadających zdiagnozowane specjalne potrzeby edukacyjne oraz przeszkolenie nauczycieli przełoży się bezpośrednio na osiągnięcie celu szczegółowego podziałania 8.1.2. WRPO 2014+: w zakresie podniesienia wiedzy i/lub kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących w edukacji, w tym o specjalnych potrzebach oraz podniesienia wiedzy i/lub kompetencji nauczycieli/pedagogów systemu oświaty.

Wartość projektu: 214 400,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 203 680,00 zł