24 lutego 2021 r. o godz. 16:00 odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w zdalnym trybie obradowania za pomocą systemu WEBEX.

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Odczytanie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.
IV. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym.
V. Informacja na temat prac nad zmianami do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rawicz,
2) wprowadzenia zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
3) nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Sierakowo,
4) wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
5) uchylenia Uchwały Nr XXXVI/380/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania,
6) zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach położonych na terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania,
7) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Rawicz zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt,
8) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Rawicz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
9) statutu Domu Kultury w Rawiczu,
10) zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Rawicz,
11) rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO,
12) załatwienia wniosków 1a,2a,3a,4a złożonych przez Mieszkańca Rawicza o udostępnienie dokumentów,
13) zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
14) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz na lata 2021-2032.
VII. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
VIII. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz – Marek Przybylski

ZAŁĄCZNIK: Informacja o XXXI Sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz