8 grudnia 2020 roku Burmistrz Gminy Rawicz ogłosił OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ZE SFERY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2021 roku.

Termin składania ofert do 31 grudnia 2020 r.

Z uwagi na panującą w chwili ogłaszania niniejszego konkursu pandemię, obowiązujące z jej powodu obostrzenia, a także zalecenia zachowania środków ostrożności i dbania o bezpieczeństwo zdrowia i życia realizatorów i odbiorców zadań publicznych oraz biorąc pod uwagę fakt braku miarodajnych informacji o terminie ustania obecnych okoliczności, przy formułowaniu zadań oraz przy wskazywaniu zarówno celów, jak i spodziewanych rezultatów, została uwzględniona panująca sytuacja epidemiologiczna. W konsekwencji tego postanowienia oferenci przy opracowywaniu propozycji działań w ramach ofert muszą uwzględnić obostrzenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej oraz konsekwencje potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia bezpośrednich odbiorców działań. Zaproponowane przez oferenta działania w ramach oferty, a także ich rezultaty, które mogą zostać osiągnięte tylko i wyłącznie po ustaniu epidemii nie będą brane pod uwagę. Środki przeznaczone na realizację zadań to 650 000 zł. Składanie ofert odbywa się wyłącznie poprzez Generator eNGO.

Szczegóły ogłoszenia na stronie www.rawicz.pl w sekcji Obywatelski Rawicz oraz BIP. http://bip.rawicz.pl/artykul/883/8756/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2021-roku

Link do generatora: https://rawicz.engo.org.pl/konkursy-trwajace?fbclid=IwAR0ibNtesoVu6ghUAHYNvzsr21_58XAPs7PSbOZ2BhEJm1lNj3tiAT2RYnE

 

ZARZĄDZENIE NR 655/2020

Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2021 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 4, art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały Nr XXVII/301/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Rawicz w zakresie,

– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

– turystyki i krajoznawstwa,

– współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

– ochrony i promocji zdrowia,

– pomocy społecznej,

– działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami,

– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji, celów, oczekiwanych rezultatów oraz trybu i kryteriów wyboru ofert zawiera ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Rawicz, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 zamieszcza się na tablicy ogłoszeń przez Urzędem Miejskim Gminy Rawicz i na stronie internetowej Gminy Rawicz oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

§ 2. Zasady i tryb przyznawania dotacji zostały określone w Uchwale nr XXVII/301/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2021.

§ 3. 

1. Burmistrz Gminy Rawicz może w szczególnie uzasadnionych przypadkach odstąpić od zlecenia organizacjom do realizacji zadania określonego w niniejszym zarządzeniu, informując o powyższym uczestników konkursu.

2. Burmistrz Gminy Rawicz może na każdym etapie postępowania konkursowego unieważnić konkurs w całości lub w części z podaniem przyczyny unieważnienia.

3. Oceny formalnej ofert dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz – Biura Promocji i Komunikacji Społecznej.

4. Oceny merytorycznej ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Rawicz.

5. Burmistrz Gminy Rawicz może negocjować warunki i koszty realizacji zadania oraz proponować dofinansowanie niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach i/lub zmniejszenie wnioskowanej dotacji.

6. Burmistrz Gminy Rawicz może dokonać wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Promocji i Komunikacji Społecznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 655/2020 Burmistrza Gminy Rawicz