25 listopada 2020 r. o godz. 16:00 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Odczytanie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.
IV. Informacja o dostępie do opieki medycznej oraz sytuacja zdrowotna i epidemiologiczna na terenie gminy Rawicz.
V. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Rawicz udziałów w spółce-Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o. o. z siedzibą w Gostyniu,
 2. zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. na lata 2022-2024,
 3. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rawicz,
 4. zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania,
 5. uchylenia Uchwały Nr XIV/117/11 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych  oczyszczalni ścieków na terenach nie skanalizowanych,
 6. utworzenia „Centrum Usług Społecznych w Rawiczu,
 7. przyjęcia Gminnego Programu polityki senioralnej na lata 2021-2025,
 8.  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023,
 9. przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata  2021–2025,
 10. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Gminy Rawicz na rok 2021,
 11.  przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz,
 12. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy Rawicz,
 13. rozpatrzenie skargi Mieszkańca,
 14.  zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz  na lata 2020-2024,
 15. zmiany uchwały budżetowej na  rok 2020.

VII.  Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
VIII. Wolne głosy i wnioski.
IX. Zakończenie.

Plik do pobrania: Informacja o XXVIII sesji