30 września zakończona została procedura składania ankiet w ramach konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Rawicz  z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Wszystkim, którzy przesłali ankiety serdecznie dziękujemy. Większość z Państwa wskazywała za największy problem w funkcjonowaniu organizacji sprawy administracyjno – księgowe. Dużym problemem jest brak narzędzi do sprawnego prowadzenia księgowości i administrowania organizacją. Niektórzy z Państwa wskazywali potrzebę szkolenia w zakresie prowadzenia organizacji i aplikowania o środki zewnętrzne. Wszystkie Państwa uwagi są bardzo cenne w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W naszych przyszłościowych działaniach będziemy dążyć do coraz lepszego poziomu komunikacji pomiędzy administracją publiczną a trzecim sektorem oraz do tworzenia coraz lepszych warunków dla funkcjonowania organizacji na terenie miasta i gminy Rawicz.

Co się jeszcze wydarzyło w okresie od lipca do 7 października:

  1. na podstawie Zarządzenia nr 524/2020 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 9 lipca 2020 r. uruchomiony został proces konsultacji społecznych, których przedmiotem były założenia Programu zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/367/10 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2. na stronie internetowej urzędu została udostępniona ankieta dla organizacji pozarządowych umożliwiająca zgłaszanie propozycji obszarów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz najpilniejszych potrzeb organizacji pozarządowych;
  3. w okresie od 6 lipca do 30 września 2020 r. organizacje pozarządowe przesyłały propozycje priorytetowych zadań publicznych planowanych do zlecenia organizacjom pozarządowym w 2021 r.;
  4. 28 września do 6 października 2020 r. odbywały się spotkania konsultacyjne z przedstawicielami MGOPS i Lokalnego Centrum Wolontariatu w sprawie określenia zadań publicznych, które mogą być zlecane organizacjom pozarządowym w zakresie realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz” dofinansowanego z Funduszy Europejskich;
  5. 7 października projekt Programu Współpracy został umieszczony na stronie internetowej gminy oraz przesłany drogą elektroniczną członkom RGRDPP z możliwością wniesienia uwag do programu w terminie do 16 października 2020 r;

Prezentujemy projekt Programu Współpracy. Uwagi do projektu mogą Państwo zgłosić do 16 października 2020 r. poprzez pocztę e-mail: promocja@rawicz.eu

Projekt Programu współpracy na 2021 rok z 7.10.2020 r