W dniu 21.09.2020 r. Komisja Odbiorowa przeprowadziła odbiór końcowy wykonanych robót na terenie oczyszczalni ścieków w Rawiczu w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu”.
Na mocy Protokołu Odbioru Końcowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy przedmiot odbioru, wykonany zgodnie z umową i dokumentacją projektową został przekazany użytkownikowi obiektu – ZWiK. Zmodernizowana została część mechaniczna i biologiczna oczyszczalni oraz gospodarka osadowa z częściowym wykorzystaniem istniejących urządzeń i obiektów.
Modernizacja pozwala na zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz poprawę jakości oczyszczania ścieków, szczególnie w zakresie redukcji azotu. Udoskonali to gospodarkę osadami ściekowymi, zmniejszy całkowity ładunek zanieczyszczeń oraz umożliwi podłączenie do oczyszczalni wszystkich chętnych inwestorów prywatnych jak i inwestorów publicznych.

Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w wysokości 17 509 785,37 zł, a całkowity koszt zadania wyniósł 33 783 585,90 zł. Beneficjentem projektu jest Gmina Rawicz, a jednostką realizującą projekt Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu.