Milion złotych otrzyma Gmina Rawicz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę polderu zalewowego. Docelowo polder ma pomieścić cały dopływ wody pochodzący z godzinnego intensywnego opadu. Jego pojemność to aż 7200 m3, a szacowany koszt wynosi blisko 1,5 mln zł.

To kolejny etap działań Gminy Rawicz w kontekście budowy infrastruktury pozwalającej na gromadzenie opadów. Pierwszym elementem była budowa zbiornika retencyjnego o pojemności 550 m3 przy ul. Kadeckiej. Gmina blisko rok starała się o kolejne dofinansowanie na budowę polderu, który zostanie ulokowany w pobliżu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, za oczyszczalnią ścieków i za linią kolejową Poznań-Wrocław. Zbiornik będzie miał kształt trójkątnego klina i umożliwi ograniczenie okresowego zalewania gruntów znajdujących się w sąsiedztwie pobliskiego rowu, spowodowanego gwałtownym odpływem wód opadowych z obszarów miejskich podczas opadów nawalnych.

Duża pojemność polderu

Zamierzony cel zostanie osiągnięty w wyniku czasowego przetrzymania nadmiaru wody w obrębie projektowanego polderu, zmniejszenia intensywności odpływu wody do pobliskiego rowu i wydłużenia w czasie odpływu. Szacowana wartość zadania to około 1,4 mln zł. Polder ma mieć powierzchnię 2,2 ha i głębokość 0,85-1,46 metra, co pozwoli pomieścić 7200 m3 wody – zgodnie z obliczeniami pomieści cały dopływ wody pochodzącej z opadu występującego w ciągu jednej godziny.

Odpływ z kanalizacji deszczowej rozciągnie się w czasie na skutek retencji kanałowej i terenowej. Dopływ wody do polderu będzie następował rowem, który powyżej linii kolejowej na terenie Rawicza będzie napełniany wodami atmosferycznymi odprowadzonymi z sieci kanalizacyjnej. Po ustaniu dopływu wody do polderu zgromadzona ciecz spłynie do rowu, a następnie przepustem zostanie odprowadzona poza polder.

Rok starań

Blisko rok Gmina Rawicz starała się o uzyskanie dodatkowych środków w ramach realizowanego już zadania związanego z budową zbiornika retencyjnego. Nad rozwiązaniem technicznym dotyczącym budowy polderu prace rozpoczęły się wraz z koncepcją budowy zbiornika na wody opadowe w rejonie ulicy Kadeckiej w Rawiczu, który częściowo rozwiązał problem deszczy nawalnych. Gmina dokonała wykupu gruntów niezbędnych dla realizacji zadania, uzyskano pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowę. Zarząd NFOŚiGW w Warszawie po weryfikacji przesłanej dokumentacji uznał, że gmina Rawicz jest gotowa do realizacji tego projektu i przyznał dofinansowanie w kwocie 1 mln zł.

Będzie wniosek na „Deszczówkę”

Gmina szykuje się również do kolejnej inwestycji poprawiającej system retencji wód opadowych na terenie miasta. Pracownicy rawickiego urzędu pracują nad rozwiązaniem, którego celem jest wykorzystanie deszczówki spływającej z gminnych budynków do podlewania zieleni miejskiej. W tym celu jest przygotowywany wniosek o dofinansowanie w programie „Deszczówka” ogłoszonym przez urząd marszałkowski.