Przypomnienie o zakazie spalania odpadów z działek i ogrodów!

Okres wiosenny i jesienny to czas sprzyjający porządkowaniu  ogródków i działek rekreacyjnych. Przycinamy pędy, wysiewamy nasiona, sadzimy i nawozimy rośliny…..i niestety  część z nas rozpala w ogrodzie ogniska, w których spalane są odpady z ogrodu takie jak: liście, gałęzie, skoszoną trawę oraz inne odpady

Ten sposób pozbywania się pozostałości roślinnych jest wciąż praktykowany przez mieszkańców naszej gminy. W ostatnich dniach wpłynęło kilka zgłoszeń od zaniepokojonych sąsiadów, którzy skarżą się na dokuczliwy dym i obawiają się o swoje zdrowie.

Informujemy, że rozpalając ognisko w przydomowym ogrodzie, bądź na działce można wejść w konflikt z prawem.

Wynika to wprost z przepisów art. 30 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, który wskazuje wprost, że „Zakazuje się przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami”

Na terenie Gminy Rawicz wprowadzony został system gospodarowania odpadami komunalnymi, który zapewnia selektywne zbieranie i odbiór od mieszkańców odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów z ogrodów (obecnie uchwała  XLV/1/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi)

Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości  i porządku właściciele nieruchomości oraz działkowcy mają kilka możliwości pozbycia się tego typu odpadów:
– przekazanie ich przedsiębiorcy, po uprzednim zebraniu ich w pojemnikach,

– kompostowanie w przydomowych  kompostownikach,

– przekazanie  ich do PSZOK,

Zatem zakaz spalania pozostałości roślinnych obowiązuje nas niezależnie od tego, czy jest to nasza działka prywatna, ogród przydomowy, czy też działka na terenie ROD.

Spalania liści i gałęzi na własnej działce zabrania też art. 144 Kodeksu Cywilnego: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.” Zatem spalanie odpadów roślinnych, które powoduje powstawanie dymu uciążliwego dla właścicieli sąsiednich posesji, stanowi naruszenie tego przepisu.

CO GROZI ZA SPALANIE ODPADÓW?

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach podlega karze aresztu albo grzywny.
Nieprzestrzeganie obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny.

Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu
grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Rawiccy funkcjonariusze w najbliższym czasie będą kontrolować czy są one przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działkowicz, który zdecyduje się na metodę – spalenie, która jest niezgodna z prawem musi liczyć się z konsekwencjami.