Uprzejmie informuję, że  LIII  Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz, odbędzie się   28 września 2022 r. o godz. 12.00 – w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, Piłsudskiego 21 w Rawiczu.

Porządek obrad:

   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II    Odczytanie porządku obrad.

III   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

IV   Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym.

V     Informacja na temat funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w  Rawiczu.

VI   Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rawicz na lata 2022-2025,
 2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicą Kadecką i ul. Marsz. J. Piłsudskiego w Rawiczu,
 3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie szpitala w Rawiczu,
 4. uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ul. Tysiąclecia Wschód” w Rawiczu i Szymanowie, gmina Rawicz,
 5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Zachód – Sarnowa” w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa, gmina Rawicz,
 6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, „Sierakowo Poligon” w obrębach geodezyjnych Sierakowo oraz Rawicz, gmina Rawicz,
 7. zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich,
 8. zmiany Uchwały Nr LVI/626/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Rawicz,
 9. nadania nazwy ulicy w obrębie Zielona Wieś,
 10. nadanie nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Rawicz,
 11. zmiany uchwały budżetowej na  rok 2022,
 12. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz  na lata 2022-2032,
 13. nadania statutu Rawickiej Bibliotece Publicznej.

VII   Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

VIII Wolne głosy i wnioski.

IX     Zakończenie.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Gminy Rawicz

(-) Marek Przybylski