Niewiele ankiet wpłynęło na skrzynkę mailową do naszego Biura. Za te złożone dziękujemy. Pomogą lepiej przygotować budżet pod konkretne zadania. Dla tych, którzy przegapili harmonogram prowadzenia konsultacji wydłużamy termin do 10 października. Ankietę można wypełnić elektronicznie i wysłać na adres promocja@rawicz.eu lub mturski@rawicz.eu.

Poniżej zamieszczamy priorytetowe zadania publiczne wpisane do Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok z uzupełnieniem o przesłane ankiety.

Niedługo pojawią się wytyczne Burmistrza Gminy Rawicz dotyczące wysokości środków planowanych w projekcie budżetu na kolejny rok, w tym na realizację konsultowanego Programu. Bezpośrednio po ukazaniu się wytycznych organizowane będą spotkania branżowe.

Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne

 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej, w tym:

1) działania z zakresu wsparcia rodziny, w tym:

 1. a) wspieranie działań na rzecz rodziny w ramach lokalnych klubów rodzinnych,
 2. b) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w ramach akademii dzieci i młodzieży.

2) organizowanie grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, w tym w ramach klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3) zwiększanie aktywności seniorów, pobudzania ich do działania w ramach prowadzenia Akademii Życia,

4) działania z zakresu pobudzania aktywności obywatelskiej, w tym między innymi;

– działania skierowane do osób w wieku emerytalnym, osób z niepełnosprawnością prowadzonych w ramach Punktu Edukacji Obywatelskiej,

– działania skierowane do osób w wieku emerytalnym, osób z niepełnosprawnością, prowadzonych w ramach klubów Aktywności Lokalnej.

 1. Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:

1) wsparcie procesu zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin w stowarzyszeniach abstynenckich,

2) działania profilaktyczne dla młodzieży i grup ryzyka, rozwój usług terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień,

3) rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem uzależnień,

4) organizacja imprez, konkursów i warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz rodzin o charakterze profilaktycznym,

5) realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z gminy w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

6) realizacja innych zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rawicz.

 1. Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:

1) wsparcie materiałowe i techniczne przy dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy,

2) wspieranie organizacji akcji i zbiórek charytatywnych.

 1. Pozostałe zadania z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym:

1) poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnością,

2) wspieranie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym ze środków PFRON,

3) organizacja gminnego dnia osób z niepełnosprawnością.

Stowarzyszenie Z nadzieją w przyszłość
Nazwa planowanego projektu Krótki opis projektu Proponowany budżet
1.Nasz kulturalny jubileusz. 20-lecie naszej działalności wyjazdowej pragniemy uczcić cyklem spotkań z KULTURĄ i mają to być: Teatr Komedia Wrocław, Panorama Racławicka Wrocław, Opera Wrocławska oraz kino Promień w Rawiczu.       11 300 zł
2.Rehabilitacyjno – poznawczy wyjazd do    Niechorza. Wyjazd nad morze w celu rehabilitacji ruchowo – oddechowej, odpoczynku oraz poznania nowego zakątka Polski.       29 800 zł
 1. Pozostałe zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym:

1) utrzymanie dobrego stanu zdrowia i samodzielności osób starszych,

2) zapewnienie warunków do aktywności własnej seniorów oraz do aktywności wobec innych,

3) poprawa jakości życia osób w wieku emerytalnym poprzez zwiększanie dostępności do usług społecznych,

4) kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów, sposobu myślenia o osobach starszych, starości i relacjach międzypokoleniowych, tworzenie miejsc integracji międzypokoleniowej,

5) organizacja gminnego dnia seniora.

Nazwa planowanego projektu Krótki opis projektu Proponowany budżet
XV-lecie RUTW Obchody 15-lecia powstania RUTW (konferencja, wydawnictwo, wystawa, itp.) 10 000 zł
 1. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym:

1) promocja honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego,

2) inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, w tym działalność na rzecz promocji zdrowia poprzez organizowanie akcji profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych,

3) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy w szczególności organizacja spotkań, konferencji, mityngów w różnych obszarach tematycznych w zakresie zagrożeń cywilizacyjnych oraz szans jakie daje dostęp do wiedzy, informacji i komunikacji międzykulturowej.

 1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

1) działania integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne osiedli i sołectw gminy, w tym organizacja jednorazowych imprez kulturalnych i artystycznych,

2) działania z zakresu edukacji kulturalnej,

3) projekty wydawnicze i multimedialne związane z gminą, tematem lub osobą twórcy,

4) działania promujące czytelnictwo,

5) ułatwienie czynnego uczestnictwa przedstawicieli rawickiego środowiska w znaczących wydarzeniach kulturalnych w kraju i za granicą oraz rozwijanie dialogu międzykulturowego w obrębie gminy,

6) wzbogacanie życia kulturalnego gminy poprzez działania artystyczne z uwzględnieniem przedsięwzięć interdyscyplinarnych, wykorzystujących lokalny potencjał kulturotwórczy oraz działalność wytwórczą mieszkańców gminy i subregionu, wspieranie działalności twórczej mieszkańców poprzez działania promocyjne, inicjowanie działań mających na celu komercjalizację produktów i usług oraz popularyzację produktów lokalnych,

7) organizowanie przedsięwzięć kulturalnych promujących gminę i subregion,

8) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych gminy i jego mieszkańców, w tym działalność na rzecz edukacji i promocji mikroregionu hazackiego,

9) działalność w zakresie dokumentacji, badań oraz upowszechniania wiedzy na temat historii Rawicza, jego mieszkańców w kontekście jego wielokulturowości, w tym opieka nad dawnymi cmentarzami wyznaniowymi: ewangelickimi i żydowskimi oraz opieka nad istniejącym lapidarium płyt nagrobnych na cmentarzu ewangelickim w Sarnowie i tworzenie nowych lapidariów na terenie gminy.

Towarzystwo Przyjaciół Rawicza
Nazwa planowanego projektu Krótki opis projektu Proponowany budżet
Konferencja „Kocham Moje Miasto”. Cykliczna forma pracy edukacyjnej TPR z młodzieżą – konferencja dla uczniów klas V szkół podstawowych z terenu Gminy Rawicz. Podstawowym hasłem każdej konferencji jest zawołanie „Kocham Moje Miasto” oraz podtytuł, który wyznacza zasadniczy charakter tematyczny wydarzenia. 1 500 zł
Stolpersteine „kamienie pamięci” ku czci urodzonych w Rawiczu: Margarethe Keiler [z domu Roesel (Rösel)] oraz jej brata dr. Iserta Roesela (Rösela). Wielokulturowy Rawicz Odsłonięcie „kamieni pamięci” ku czci urodzonych w Rawiczu (niem. Rawitsch), w narożnej kamienicy przy Berlinerstrasse 196 (obecnie ul. Wojska Polskiego 43):

Margarethe Keiler [z domu Roesel (Rösel), ur. 22.02.1895 r., deportowanej 13.04.1942 r. z Wrocławia (niem. Breslau) do getta w Izbicy, uznanej za zmarłą.

Przygotowanie elektronicznej publikacji o rodzinie kupca Louisa (Leisera) Roesela (Rösela), ślad po mezuzie w odrzwiach kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 43, klaf, historia rabina tylżyckiego dr. Iserta Roesela (Rösela) i jego rodziny).

2 000 zł
 1. Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym:

1) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla gminy, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych,

2) wspierania opieki nad miejscami pamięci oraz miejscami trwałego upamiętnienia, poprzez m.in.:

 1. a) realizację projektów sprzyjających aktywizacji młodzieży w opiece nad miejscami pamięci,
 2. b) realizację inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat miejsc pamięci,
 3. c) organizację wydarzeń związanych z upamiętnieniem szczególnych dat w historii Polski i gminy.
 4. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

1) organizacja znaczących dla gminy imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych,

2) organizowanie akcji promujących aktywność fizyczną i amatorskie uprawianie sportu wśród mieszkańców oraz aktywnego spędzania wolnego czasu,

3) realizacja zadań sportu masowego i sportu dla wszystkich oraz sportu szkolnego,

4) wspieranie działań klubów sportowych zmierzających do rozwoju sportu w różnych dyscyplinach na terenie gminy.

Lech Poznań Football Academy
Nazwa planowanego projektu Krótki opis projektu Proponowany budżet
Upowszechnienie oraz promowanie kultury fizycznej poprzez zajęcia z piłki nożnej ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z Miasta Rawicz Lech Poznań Football Academy od lat z powodzeniem zajmuje się szkoleniem dzieci w wieku od 4 do 12 lat zamieszkałych w Rawiczu. Stałym elementem, który rozwija umiejętności piłkarskie jest trening, który odbywa się pod okiem wykwalifikowanej kadry dwa razy w tygodniu. Zadanie polega na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej z elementami profilaktyki dla około 60 dzieci, dziewczynek i chłopców w wieku od 4 do 12 lat. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. Proponujemy treningi poprzez zabawę, edukację i sport w oparciu o zasady fair play. Kształtujemy estetykę ruchu i zarażamy pasją do piłki nożnej. Wyróżnia nas przede wszystkim wyjątkowe podejście do trenowania dzieci. Nasze plany szkoleniowe zostały opracowane przez zawodową kadrę trenerską w oparciu o metodologię Akademii Lecha Poznań. Najzdolniejsi zawodnicy LPFA Rawicz mają szansę wstąpić do grup wiodących Akademii Lecha Poznań, co niewątpliwie podnosi ich kwalifikacje i zdolności. Zajęcia sportowe przeznaczone są dla dzieci z miasta Rawicz, z podziałem na kategorie wiekowe. Treningi odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 60 i 90 minut. W ciągu roku szkoleniowego przewidujemy organizację warsztatów profilaktycznych z psychologiem sportu. Zawodnicy wyposażani są w niezbędny sprzęt sportowy oraz ubezpieczenie NNW. W trakcie roku treningowego uczestnicy zajęć sportowych biorą udział w turniejach i imprezach sportowych o zasięgu powiatowym i regionalnym organizowanym przez Fundację Lech Poznań Football Academy. Głównym celem zadania jest rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez regularne treningi i udział w turniejach oraz imprezach sportowych. 30 000 zł
 1. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym:

1) wspieranie organizacji na terenie gminy rajdów pieszych oraz rowerowych dla ogółu społeczeństwa,

2) działania na rzecz tworzenia, wytyczania i konserwacji szlaków turystyki pieszej i rowerowej oraz rozwoju bazy turystycznej na terenie gminy,  a także promocji aktywnego wypoczynku.

PTTK o/Rawicz
Nazwa planowanego projektu Krótki opis projektu Proponowany budżet
Obchody  70-lecia Oddziału  PTTK „Rawicz” Wydanie okolicznościowej publikacji, przygotowanie wystawy, zorganizowanie spotkania jubileuszowego /kwiecień/ 2 500 zł
Organizacja rajdów pieszych Rajd „Szlakami Walk Powstańców Wielkopolskich o Rawicz”, Rajd „Powitanie Wiosny – 2023” 1 000 zł
Organizacja rajdów rowerowych Piknik Rowerowy/1 maja, Rowerowe Święto Pań/Maj, Rawicka Rowerowa Setka/czerwiec, Jesienny Rajd Rowerowy/październik, Rajd Święta Niepodległości/listopad 4 000 zł
Organizacja wycieczki rowerowej seniorów 4 dniowa wycieczka rowerowa /sierpień 2 000 zł
Organizacja wycieczki krajoznawczej 4 dniowa autokarowa wycieczka krajoznawcza /czerwiec 2 000 zł
Sudeckie szlaki 3 dniowe cykliczne wycieczki górskie 2 000 zł
Tablica informacyjna Tablica z planem miasta i naniesionym przebiegiem trasy turystycznej – usytuowana na skwerze przy dworcu PKP 2 500 zł
 1. Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym:

1) edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez angażowanie ich do działań o charakterze proekologicznym oraz organizowanie akcji i imprez o charakterze proekologicznym,

2) działania mające na celu zachowanie równowagi w ekosystemie poprzez wspieranie działalności różnych grup hodowców,

3) realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę przyrody, ochronę zwierząt dziko żyjących, w tym: dokarmianie zwierząt dziko żyjących w okresach niedoboru pożywienia, wyłapywanie z terenów zurbanizowanych zwierzyny dziko żyjącej w gminie,

4) ochrona zbiorników wodnych na terenie gminy poprzez zarybianie w ilości pozwalającej utrzymać równowagę w ekosystemie wodnym tych zbiorników, walka z kłusownictwem oraz dokarmianie ptactwa dziko żyjącego zimującego na zbiornikach, w okresach niedoboru pożywienia naturalnego spowodowanego zamarzaniem zbiorników,

5) ochrona rojów pszczelich z pasiek znajdujących się na terenie gminy Rawicz oraz gotowość do interwencyjnego usuwania rojów pszczół, os i szerszeni z miejsc, w których stanowią zagrożenie dla ludzi,

6) podejmowanie działań zmierzających do ochrony czynnej cennych przyrodniczo terenów, znajdujących się w gminie,

7) organizowanie przedsięwzięć wspierających działalność gminnego schroniska dla zwierząt,

8) realizacja przedsięwzięć zorientowanych na podnoszenie świadomości ekologicznej oraz wiedzy o ochronie środowiska wśród mieszkańców z terenu gminy. Preferowane będą projekty o tematyce: ochrona naturalnego krajobrazu oraz promocja zrównoważonego rozwoju, działania na rzecz ograniczania marnotrawstwa i strat żywności; znaczenie i rola pszczół w życiu człowieka; zagrożenia dla życia  i zdrowia ludzi oraz środowiska, spowodowane spalaniem odpadów w indywidualnych paleniskach domowych oraz korzyści ekologiczne oraz ekonomiczne z wykorzystania do ogrzewania odnawialnych źródeł energii.

 1. Zadania z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym:

1) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym: organizowanie wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży niezbędnej do realizowania projektów edukacyjnych; organizowanie wymiany grup roboczych z miast partnerskich; realizacja projektów i inicjatyw społecznych i obywatelskich z partnerami zagranicznymi ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich,

2) realizacja pilotażowych działań na rzecz cudzoziemców, w tym utworzenie i prowadzenie punktu wsparcia migrantów, projekty związane z nauką języka polskiego jako obcego dla obcokrajowców oraz integracji cudzoziemców z mieszkańcami gminy.

 1. Zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego, w tym:

1) promocja i wspieranie mikroprzedsiębiorców z terenu gminy, ze szczególnym uwzględnieniem wytwórców produktów lokalnych,

2) organizacja, współorganizacja i/lub obsługa wydarzeń gminnych o charakterze gospodarczym, a w szczególności: Rawickiego Forum Gospodarczego, Podsumowania roku z biznesem,

3) promocja gospodarcza Gminy za granicą.

 1. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym:

1) organizacja zajęć integracyjnych dla dzieci podczas ferii zimowych i/lub wakacji letnich,

2) inne działania wynikające z rozpoznanych potrzeb dzieci i młodzieży.