„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Gmina Rawicz rozpocznie realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu o nr 5012/3/2022 w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Celem projektu jest wsparcie samorządu w zakresie usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz jednostek podległych i nadzorowanych.

Zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami gminy w ramach grantu przewiduje się:

 1. Przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Urzędu
 2. Doposażenie i modernizację serwerowni, zakupu sprzętu IT oraz dodatkowego sprzętu niezbędnego do cyfryzacji Urzędu:
 3. Serwer do wirtualizacji wykorzystywany do obsługi systemów urzędu i szkół wraz z Windows Datacenter 2022
 4. UTM redundantna zapora do posiadanego  rozwiązania
 5. Macierze dyskowe 12 zatokowe (2 szt.)
 6. Dyski serwerowe do macierzy dyskowej 16TB (24 szt.)
 7. Laptopy do Urzędu (11 szt.)
 8. Acces pointy (5 szt.)
 9. Dyski SSD do serwera 4TB do rozbudowy posiadanego serwera (4 szt.)
 10. Switch 48-portowy (2 szt.)
 11. Dyski SSD do serwera 8TB do rozbudowy posiadanego serwera (2 szt.)
 12. Zakup sprzętu IT oraz dodatkowego sprzętu niezbędnego do cyfryzacji szkół:
 13. Laptopy (79 szt.)
 14. Acces pointy (10 szt.)
 15. Pamięć RAM do serwera do rozbudowy posiadanego serwera (1 szt.)
 16. Dyski SSD serwerowe 4TB do rozbudowy  posiadanego serwera (4 szt.)
 17. Szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa
 18. Oprogramowanie biurowe do współdzielenia dokumentów – oprogramowanie umożliwiające współdzielenie dokumentów i tworzenie elektronicznej dokumentacji
 19. Oprogramowanie do realizacji e-usług – oprogramowanie umożliwi realizację e-usług oraz zdalną obsługę mieszkańców
 20. Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, oceny zapotrzebowania JST w zakresie wydatków w ramach grantu (180h doradczych).

Realizacja działań w ramach grantu jest niezbędna do realizacji e-usług i zdalnej obsługi mieszkańców, pracy zdalnej Urzędu i jednostek podległych oraz nadzorowanych i wpłynie bezpośrednio na rozwój cyfrowy Gminy Rawicz oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt zostanie zrealizowany w terminie do 30.09.2023 r.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie  836.205,10 zł, przy łącznej wartości projektu  836.205,10 zł brutto.