Uprzejmie informuję, że  LI  Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz odbędzie się    7 lipca 2022 r. o godz. 12.00 – w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21 w Rawiczu.

Porządek obrad:

    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II    Odczytanie porządku obrad.

III   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

IV   Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym.

V    Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach: 99, 100/2, 101, 103/5 położonych w Sierakowie.
  2. nadania nazwy ulicy w obrębie Dębno Polskie,
  3. zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach położonych na terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania,
  4. wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
  5. określenia zasad korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Rawicz, oddanych w trwały zarząd  gminnym jednostkom organizacyjnymi,
  6. zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Rawicz,
  7. ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz,
  8. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem,
  9. zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. na lata 2022-2024.

VI   Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

VII  Wolne głosy i wnioski.

VIII Zakończenie.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Gminy Rawicz

(-)  Marek Przybylski