Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednym z powodów ich rejestrowania jest konieczność wywiązania się z obowiązku kontrolowania częstotliwości opróżniania tychże zbiorników. Dotyczy to również przydomowych oczyszczalni ścieków – ich ewidencja umożliwia kontrolowanie częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych gromadzących się w czasie eksploatowania oczyszczalni.

Burmistrz Gminy Rawicz przypomina również mieszkańcom, że w myśl art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych poprzez: okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi. Należy pamiętać, że posiadane rachunki, faktury muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych z szamba.

Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy wójt ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się z nich osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Fakt ten również musi zostać odpowiednio udokumentowany. Trzeba posiadać umowę na wywóz osadów ściekowych oraz dowody uiszczania opłaty za w/w usługę.

Warto wiedzieć, że każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej przy istniejącej sieci kanalizacyjnej ma obowiązek się do niej przyłączyć. Wynika to wprost z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Gminy Rawicz.

Wykaz podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

MAGRA Sebastian Konopka
ul. Dąbrowskiego nr 44
63-900 Rawicz

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Saperska nr 23
64-100 Leszno
oddział ul. Kadecka nr 34
63-900 Rawicz

Kamil Nowak SIATEX
Łąkta nr 43
63-900 Rawicz

„RANCHO” CENTRUM OGRODNICZO-ROLNE S.C. Iwona Grychowska,
Maciej Grychowski
ul. Leśna nr 9B
56-100 Wołów

TRANSFORMERS
Maciej Rudnicki
Barkowo nr 38a
55-140 Żmigród

WC SERWIS Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
ul. Szybowa nr 2
41-808 Zabrze

TOI TOI Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska nr 29
03-044 Warszawa

mToilet Sp. z o.o.
ul. Odlewnicza nr 5
03-231 Warszawa

Pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w 2022 r. rozpoczną kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli właściciele nieruchomości zostaną poproszeni o okazanie umowy oraz dowodów potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych.
Właściciele nieruchomości, którzy nie spełnili obowiązków wynikających z ustawy, tj. nie podpisali umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków – powinni to uczynić niezwłocznie.

Przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rawicz:

  • Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić dostęp do zbiorników służących do gromadzenia nieczystości ciekłych, w sposób umożliwiający ich opróżnianie, przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie Burmistrza Gminy Rawicz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub gminnej jednostce organizacyjnej.
  • Nieczystości ciekłe winny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, wynikający z jego przepełnienia, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

INFORMACJA DO EWIDENCJI