Uprzejmie informujemy, że  L  Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz odbędzie się 15 czerwca  2022 r. o godz. 10.00 – w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21 w Rawiczu.

Porządek obrad:

    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II    Odczytanie porządku obrad.

III  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

IV  Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Rawicz  za 2021 rok.

  1. Debata nad Raportem o stanie Gminy Rawicz za 2021 rok.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rawicz  wotum

zaufania.

V  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2021 rok – absolutorium. 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2021 rok.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rawicz absolutorium z  tytułu wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2021 rok.

VI Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
  2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz  na lata 2022-2032.

VII   Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

VIII Wolne głosy i wnioski.

IX     Zakończenie.

Przewodniczący

Rady miejskiej Gminy Rawicz

(-)  Marek Przybylski