Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza II edycję otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku następujących zadań publicznych Gminy Rawicz:

1) zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
2) zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Termin składania ofert do 21 marca 2022 r.

Szczegóły dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.rawicz.pl/artykul/883/9628/ogloszenie-ii-edycji-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych

https://rawicz.engo.org.pl/konkursy-trwajace