Zarządzeniem nr 977/2022 z dnia 21.01.2022 r. Burmistrz Gminy Rawicz powołał Komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w I edycji konkursu w 2022 roku w składzie:
1) Julita Augustyniak – Przewodnicząca Komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy Rawicz;
2) Michał Turski – Członek Komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy Rawicz;
3) Kinga Klemczak – Członkini Komisji – osoba wskazana przez organizację, delegowana przez Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej;
4) Aneta Jędrzejak – Członkini Komisji – osoba wskazana przez organizację, delegowana przez Stowarzyszenie Ariadna.

Zasady działania komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert zawarte są w Programie Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2022 oraz w Zarządzeniu nr 939/2021 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2022 roku.

Pełna treść zarządzenia tutaj