Dokonana w kwietniu 2021 r. nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zmianami), wprowadziła istotne zmiany regulacji dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które spowodowały powstanie nowego obowiązku po stronie organizacji pozarządowych (NGO) wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

II. ANALIZA MERYTORYCZNA

Zgodnie z art. 58 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm., dalej: ustawa): Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Obowiązek został wprowadzony ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815, dalej: ustawa nowelizująca), która weszła w życie 31 października 2021 r. W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej wskazano, że w wyniku przeglądu rozwiązań prawnych przyjętych w innych państwach członkowskich rozszerzony został katalog podmiotów „o charakterze korporacyjnym oraz innych podmiotów prawnych” (art. 30 ust. 1 dyrektywy 2015/849) zobowiązanych do zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, m.in. o stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

W świetle art. 59 ustawy stowarzyszenie musi zgłosić do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych następujące dane:

1) dane identyfikacyjne:
a) nazwę,
b) formę organizacyjną,
c) siedzibę,
d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
e) NIP, o ile został nadany;
2) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego (Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Zarządu):
a) imię i nazwisko,
b) każde posiadane obywatelstwo,
c) państwo zamieszkania,

d) numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
e) informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji stowarzyszenia. Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Załącznik: Obowiązek wpisu do CRBO