Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku następujących zadań publicznych Gminy Rawicz:
1) zadania z zakresu pomocy społecznej,
2) zadania z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
3) zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
4) ochrona i promocja zdrowia,
5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
8) turystyka i krajoznawstwo,
9) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
10) współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
11) wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego,
12) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji, celów, oczekiwanych rezultatów oraz trybu i kryteriów wyboru ofert zawiera ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Gminy Rawicz, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

Termin składania ofert do 31 grudnia 2021 roku tylko poprzez Generator e-NGO.
Pełna treść ogłoszenia Ogłoszenie konkursu na zadania 2022 – I edycja
Link do logowania do Generatora e-NGO