Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz.

Burmistrz Gminy Rawicz informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz.

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz oraz umożliwienia mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Studium.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 30 grudnia 2021 r. do 28 stycznia 2022 r. w następujących formach:

 • pisemnej – wnioski i propozycje do projektu Studium można składać za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy Rawicz nr 951/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r w następujący sposób:
  1. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Klienta
  2. pocztą na adres Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz (decyduje data wpływu do urzędu),
  3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: u.bernat@rawicz.eu lub poprzez system ePUAP na adres skrytki Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz: /umgrawicz/skrytka – za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;.
 • ustnej lub pisemnej podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się w terminach:
 1. 10 stycznia 2022r. w godzinach 8.00-17.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rawiczu,
 2. 11 stycznia 2022 r. w godzinach 12.00-17.00 na Sali Wiejskiej w Łaszczynie
 3. 12 stycznia 2022 r. w godzinach 8.00-17.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rawiczu,
 4. 13 stycznia 2022 r. w godzinach 12.00-17.00 na Sali Wiejskiej w Zielonej Wsi
 5. 14 stycznia 2022 r. w godzinach 8.00-14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rawiczu
 • Udział w dyżurach konsultacyjnych jest możliwy po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 65 616 49 84 wew. 438 lub poprzez wiadomość email na adres u.bernat@rawicz.eu
 • Podczas dyżurów konsultacyjnych jednocześnie obsługiwane będą maksymalnie 2 osoby.

Ogłoszenie wraz z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz nr 951/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. oraz wzorem wniosku dostępne będzie od dnia 23 grudnia 2021 r.:

Projekt zmiany Studium dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rawicz – http://bip.rawicz.pl,
w zakładce: Burmistrz /Obwieszczenia /Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz.

Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach poprzez zgłaszanie uwag do dokumentu. Państwa aktywny udział i opinia wyrażona w trakcie konsultacji pozwoli na przyjęcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz, która odpowie na Państwa oczekiwania.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.rawicz.pl/artykul/914/9565/ogloszenie-burmistrza-gminy-rawicz-z-dnia-22-grudnia-2021-r

Załączniki: 

Wniosek SUiKZP

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie-podpis

STUDIUM Rawicz 2021.12.20