XLI Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz odbędzie się 29 listopada 2021 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz
ul. Piłsudskiego 21 w Rawiczu.

Jednocześnie zastrzegamy, że jeżeli w terminie poprzedzającym obrady Rady Miejskiej Gminy Rawicz pojawią się okoliczności, które uniemożliwią przeprowadzenie sesji zgodnie z zaproszeniem, sesja zostanie przeprowadzona w zdalnym trybie obradowania przy pomocy systemu WEBEX, o czym zostaną Państwo poinformowani.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II. Odczytanie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

IV. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym.

V. Plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji ZWiK w Rawiczu
Spółka z o. o.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. zmiany uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
2. ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania,
3. uchwalenia Programu współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok,
4. uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problem Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Rawicz na rok 2022,
5. nadania Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz,
6. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rawicz na lata 2021 2026,
7. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Rawicz,
8. udzielenie Powiatowi Rawickiemu w 2022 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej,
9. zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2020 r., 2021r., oraz w 2022r,
10. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
11. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz na lata 2021 2032.

VII. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
VIII. Wolne głosy i wnioski.
IX. Zakończenie.

Załącznik: Informacja