Rawicka Biblioteka zachęca do wzięcia udziału w konkursie “Zaprojektuj BiblioMaskotkę”. Celem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej – projektu pluszowej maskotki, zainteresowanie dzieci i młodzieży biblioteką i czytelnictwem, pobudzanie aktywności twórczej młodych plastyków.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół z terenu powiatu rawickiego w wieku od 6 do 16 lat, uczestnicy wykonują prace w technikach malarskich: farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, grafika komputerowa, pamiętając, że z projektu zostanie uszyta prawdziwą maskotka, tak więc nie może być zbyt skomplikowany i możliwy do uszycia.

Warunki:

 • format prac – A4 lub A3, dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze lub w programie graficznym
  maskotka powinna być przyjazna dzieciom i dorosłym oraz spełniać podstawowe wymagania dla przedmiotów dopuszczonych do użytkowania przez najmłodszych,
 • maskotka powinna swoim wyglądem nawiązywać do promowania czytelnictwa,
 • prace powinny być szczegółowo i czytelnie opisane (pismem drukowanym) zgodnie z załączonym wzorem zgłoszenia udziału w Konkursie,
 • prace uczestnik wykonuje samodzielnie,
 • jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną,
 • przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Rawicką Bibliotekę Publiczną w Rawiczu w związku z udziałem w Konkursie plastycznym„Zaprojektuj nam maskotkę”, zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz zapewnia, że: posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 • Przesłanie do Organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne jej publikowanie na stronie internetowej Rawickiej Biblioteki Publicznej i na jej oficjalnym profilu na Facebooku, oraz wykorzystanie na wystawach organizowanych przez RBP
  Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 • W konkursie przyznane zostanie tylko pierwsze miejsce, za które uczestnik otrzyma atrakcyjną nagrodę rzeczową.

Kryteria oceny prac:
Jury będzie oceniać prace bez podziału na kategorie wiekowe, przy ocenie brane będą pod uwagę (kolejność od najważniejszego kryterium):twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, projekt maskotki powinien być oryginalny i zabawny (liczy się pomysł), maskotka powinna kojarzyć się z książką lub biblioteką, projekt maskotki powinien być mało skomplikowany i możliwy do uszycia, ogólna estetyka wykonania prac,

Terminy:
1. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 31 sierpnia 2021 r. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Rawicka Biblioteka Publiczna ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz Pocztą elektroniczną: wypozyczalnia-rbp@rawicz.pl Z dopiskiem „Konkurs na BiblioMaskotkę”
2. O wynikach Konkursu wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani na początku września za pośrednictwem strony internetowej oraz bibliotecznego Facebooka, a z laureatem skontaktujemy się telefonicznie.
3. Uroczyste wręczenie nagrody dla zwycięzcy nastąpi na spotkaniu z Kicią Kocią, prowadzonym przez bajankę Monikę Skikiewicz (03.09.2021r.).

UWAGA! Najlepsze prace zostaną wystawione w bibliotece. Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia prac konkursowych w zbiorach biblioteki, oraz prawo do ich publikowania i reprodukowania.

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Rawicka Biblioteka Publiczna ul. Targowa 1 w Rawiczu.
5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu kontaktowego.
6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji rozstrzygnięcia konkursu przez okres trwania konkursu, a po tym czasie jedynie w zakresie prac nagrodzonych.

DANE ORGANIZATORA:
Rawicka Biblioteka Publiczna ul. Targowa 1
63-900 Rawicz
tel. 65 545 20 04
email: biblioteka@rawicz.eu

KARTA UCZESTNICTWA: TUTAJ

Konkurs Rawickiej Biblioteki Publicznej: "Zaprojektuj Bibliomaskotkę"