Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) i po podjęciu przez Radę Miejską Gminy Rawicz uchwały Nr XXVIII/314/20 z dnia 25 listopada 2020 r., zawiadamiamy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem sporządzenia zmiany Studium jest obszar miasta i gminy Rawicz w granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany Studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rawiczu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz (e-mail: planowanie@rawicz.eu) w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gminy Rawicz.

ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek SUiKZP
STUDIUM Rawicz – obwieszczenie o wszczęciu dla soltysow