ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W CZASIE ŻNIW I OMŁOTÓW

Wieloletnie dane statystyczne wskazują, że w miesiącach lipcu i sierpniu znacznie wzrasta ilość powstałych pożarów – głównie w sektorze rolniczym. Spowodowane jest to wzrostem zagrożenia pożarowego w okresie żniw i omłotów. W związku z powyższym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu informuje, że w trakcie zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pożarowego, a w szczególności:

– stosować się do wskazań podanych w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,
– stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,
– ustawić silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
– zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
– zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
– przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nie tłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
– wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru (kombajny do zboża wyposażyć w gaśnicę przeznaczoną do gaszenia pożarów grupy „B” o masie środka gaśniczego min. 2 kg oraz gaśnicę przeznaczoną do gaszenia pożarów grupy „A” o masie środka gaśniczego min. 6 kg),

* Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie jest zabronione.

* Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.

* Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.

* Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.

* Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

ZAŁĄCZNIK: Ulotka